• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Viegli lasīt

Viegli lasīt

Kas ir Augstākā tiesa?

Augstākā tiesa Latvijas trīspakāpju tiesu sistēmā ir trešā, augstākā līmeņa tiesa. Augstāko tiesu sauc arī par Senātu. Augstākā tiesa atrodas Rīgā, Brīvības bulvārī 36.

Ko dara Augstākā tiesa?

Augstākā tiesa spriež tiesu – izskata lietas, kuras iepriekš iztiesātas otrajā tiesu instancē (apgabaltiesā) un kuru spriedumi vai lēmumi pārsūdzēti Augstākajā tiesā. Augstākā tiesa neizskata lietu pēc būtības, nepārbauda lietas apstākļus. Augstākā tiesa pārbauda, vai iepriekšējās instances tiesas spriedums atbilst likuma normām. Augstākās tiesas spriedumi un lēmumi nav pārsūdzami. Augstākā tiesa arī veido vienveidīgu tiesu praksi.

Kas vada Augstāko tiesu?

Augstāko tiesu vada tās priekšsēdētājs Aigars Strupišs.

Kāda ir Augstākās tiesas struktūra?

Augstākajā tiesā lietas izskata trīs departamentos – Civillietu departamentā, Krimināllietu departamentā un Administratīvo lietu departamentā. Katrā departamentā strādā tiesneši un tiesnešu palīgi.

Augstākās tiesas darbu nodrošina Administrācija, kuras sastāvā ir Kanceleja, Komunikācijas nodaļa, Informācijas tehnoloģiju nodaļa, Personāla nodaļa, Finanšu un saimniecības nodaļa.

Vienveidīgas tiesu prakses veidošanu nodrošina Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa.

Augstākā tiesa nodrošina arī Tieslietu padomes darbu. Tieslietu padome ir koleģiāla institūcija, kas piedalās tiesu sistēmas politikas izstrādē, kā arī tiesu darba organizācijas pilnveidošanā.

Kā var sazināties ar Augstāko tiesu?

Ar Augstāko tiesu var sazināties, rakstot e-pastu at@at.gov.lv vai zvanot 67020350.