• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

2009

Statistikas datus un diagrammas publicēšanai sagatavojusi Augstākās tiesas Administrācija.

Augstākās tiesas statistika

1. Augstākās tiesas darbības rādītāju kopsavilkums 2000.-2009. gadā

2. Augstākās tiesas Senāta departamentos un tiesu palātās saņemto, izskatīto un nepabeigto lietu skaits 2009. gadā

3. Augstākās tiesas Senāta departamentos un tiesu palātās saņemto lietu sastāvs 2009. gadā

4. Augstākās tiesas Senāta departamentos un tiesu palātās izskatītās lietas 2009. gadā

5. Senāta Civillietu departamentā saņemto, izskatīto un nepabeigto lietu skaits 2000.-2009. gadā

6. Senāta Civillietu departamentā saņemto, izskatīto un nepabeigto lietu skaits 2008. un 2009. gadā

7. Senāta Civillietu departamentā kasācijas kārtībā izskatīto lietu sastāvs 2006.-2009. gadā

8. Senāta Civillietu departamentā kasācijas kārtībā izskatīto lietu struktūra 2009. gadā

9. Senāta Civillietu departamentā kasācijas kārtībā izskatīto lietu rezultāti (spriedumiem) 2009. gadā

10. Senāta Civillietu departamentā kasācijas kārtībā izskatīto lietu rezultāti (lēmumiem) 2009. gadā

11. Senāta Civillietu departamentā CPL 483.-485.p. kārtībā izskatīto lietu sastāvs 2006.-2009. gadā

12. Senāta Civillietu departamentā CPL 483.-485.p. kārtībā izskatīto lietu struktūra 2009. gadā

13. Senāta Krimināllietu departamentā saņemto, izskatīto un nepabeigto lietu skaits 2000.- 2009. gadā

14. Senāta Krimināllietu departamentā saņemto, izskatīto un nepabeigto lietu skaits 2008. un 2009. gadā

15. Senāta Krimināllietu departamentā kasācijas kārtībā izskatīto lietu sastāvs pēc nozieguma veidiem 2006.-2009. gadā

16. Senāta Krimināllietu departamentā kasācijas kārtībā izskatīto lietu struktūra pēc nozieguma veidiem 2009. gadā

17. Senāta Krimināllietu departamenta kasācijas sūdzību (protestu) izskatīšanas rezultāti 2009. gadā

18. Senāta Krimināllietu departamentā kasācijas kārtībā izskatīto lietu rezultātu struktūra 2009. gadā

19. Senāta Administratīvo lietu departamentā saņemto, izskatīto un nepabeigto lietu skaits 2005.-2009. gadā

20. Senāta Administratīvo lietu departamentā saņemto, izskatīto un nepabeigto lietu skaits 2008.-2009. gadā

21. Senāta Administratīvo lietu departementā kasācijas kārtībā izskatīto lietu sastāvs 2006.-2009. gadā

22. Senāta Administratīvo lietu departamentā kasācijas kārtībā izskatīto lietu struktūra 2009. gadā

23. Senāta Administratīvo lietu departamentā kasācijas kārtībā izskatīto lietu rezultāti (spriedumiem) 2009. gadā

24. Senāta Administratīvo lietu departamenta lietu izskatīšanas rezultāti (lēmumiem) 2009. gadā

25. Civillietu tiesu palātā saņemto, izskatīto un nepabeigto lietu skaits 2000.-2009. gadā

26. Civillietu tiesu palātā saņemto, izskatīto un nepabeigto lietu skaits 2008.-2009. gadā

27. Civillietu tiesu palātā apelācijas kārtībā izskatīto lietu sastāvs 2006.-2009. gadā

28. Civillietu tiesu palātā apelācijas kārtībā izskatīto lietu struktūra 2009. gadā

29. Civillietu tiesu palātā apelācijas kārtībā izskatīto lietu rezultāti (spriedumiem) 2009. gadā

30. Civillietu tiesu palātā apelācijas kārtībā izskatīto lietu rezultāti (lēmumiem) 2009. gadā

31. Krimināllietu tiesu palātā saņemto, izskatīto un nepabeigto lietu skaits 2000.-2009. gadā

32. Krimināllietu tiesu palātā saņemto, izskatīto un nepabeigto lietu skaits 2008.-2009. gadā

33. Krimināllietu tiesu palātā izskatīto lietu sastāvs pēc noziegumu veidiem 2006.-2009. gadā

34. Kriminālllietu tiesu palātā izskatīto krimināllietu struktūra pēc noziegumu veidiem 2009. gadā

35. Krimināllietu tiesu palātā apelācijas kārtībā izskatīto lietu rezultāti 2009. gadā

36. Kasācijas kārtībā pārsūdzēto tiesu palātu nolēmumu izskatīšanas rezultāti 2009. gadā

Statistika par notiesātajām personām

1. Latvijas Republikas tiesās notiesāto personu sastāvs 2006.-2009.gadā

2. Latvijas Republikas tiesās notiesāto personu sastāvs pēc vecuma 2006.-2009.gadā

3. Latvijas Republikas tiesās notiesāto personu vecuma struktūra 2009.gadā

4. Latvijas Republikas tiesās notiesāto personu skaits un tām noteikti sodu veidi 2006.-2009.gadā

5. Latvijas Republikas tiesās notiesātām personām noteikto sodu veidu struktūra 2009.gadā

6. Latvijas Republikas tiesās ar brīvības atņemšanu notiesāto personu sadalījums pēc brīvības atņemšanas ilguma 2006.-2009.gadā

7. Latvijas Republikas tiesās ar brīvības atņemšanu notiesāto personu struktūra pēc brīvības atņemšanas ilguma 2009.gadā

8. Latvijas Republikas tiesās notiesāto personu skaits pa noziegumu veidiem (KK un KL pantiem) un noteiktā soda veidiem 2009.gadā

9. Latvijas Republikas tiesās ar brīvības atņemšanu notiesāto personu skaits pa noziegumu veidiem (KK un KL pantiem) un brīvības atņemšanas ilguma 2009.gadā

10. Latvijas Republikas tiesās notiesāto nepilngadīgo personu sastāvs 2006.-2009.gadā

11. Latvijas Republikas tiesās notiesāto nepilngadīgo personu skaits un tām noteiktie sodu veidi 2006.-2009.gadā

12. Latvijas Republikas tiesās notiesāto nepilngadīgo personu struktūra pēc tām noteikto sodu veidiem 2009.gadā

13. Latvijas Republikas tiesās notiesāto nepilngadīgo personu skaits pēc noziegumu veidiem (KK un KL pantiem) un noteiktā soda veidiem 2009.gadā

14. Latvijas Republikas tiesās ar brīvības atņemšanu notiesāto nepilngadīgo personu skaits pēc brīvības atņemšanas ilguma 2009.gadā