• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

61.nodaļa. Spriedumu un lēmumu izpildes laikā radušos jautājumu izskatīšana(640.-654.pants)

2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[I]/2021

1.Personas ar veselības traucējumiem ieslodzījumā ir pakļautas lielākām ciešanām, nekā veselas personas, tādēļ rūpīgi izvērtējama nepieciešamība šādām personām piemērot ar brīvības atņemšanu saistītu sodu. Izvērtējot ar smagu slimību sirgstošu personu iespēju izciest brīvības atņemšanas sodu, tiesai jāņem vērā Latvijas Republikas Satversmes 95. un 111.pantā noteiktās pamattiesības. 2. Tiesai, izlemjot jautājumu par apsūdzētajam nosakāmo sodu, jāizvērtē tās rīcībā esošās ziņas par apsūdzētā veselības stāvokli, lai nepieļautu tādas personas atrašanos brīvības atņemšanas vietā, kura veselības stāvokļa dēļ nav spējīga izciest brīvības atņemšanas sodu. Šādas personas ievietošana brīvības atņemšanas vietā, lai varētu piemērot Kriminālprocesa likuma 640.panta pirmās daļas regulējumu, nav attaisnojama, jo nepieļaujamu ciešanu līmeni var radīt jau pati atrašanās brīvības atņemšanas iestādē.

Lejupielādēt

21.11.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-713/2016

Ja persona tiek atzīta par vainīgu noziedzīgā nodarījumā, ko viņa ir izdarījusi kopā ar notiesātajiem citā kriminālprocesā, tad no viņas tiek piedzīts mantisks zaudējums un jautājums par visu personu solidāru atbildību izlemjams Kriminālprocesa likuma 651.panta kārtībā. Pieteiktās kaitējuma kompensācijas nepiedzīšana šādos gadījumos atzīstama par būtisku Kriminālprocesa likuma pārkāpumu.

Lejupielādēt

05.06.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-399/2014

Kriminālprocesa likuma 61.nodaļā ir noteikta spriedumu un lēmumu izpildes laikā radušos jautājumu izskatīšana. Šās nodaļas 650.pantā norādītas tiesas, kas izlemj ar sprieduma un lēmuma izpildi saistītos jautājumus. Jautājuma izlemšana par to, ka persona ļaunprātīgi izvairās no tiesas spriedumā noteiktā soda – piespiedu darbs – izciešanas, neietilpst tās tiesas kompetencē, kas izskata pret šo personu celtu jaunu apsūdzību.

Lejupielādēt

29.11.2005. Senāta Krimināllietu departamenta senatora lēmums lietā Nr. SKK-670/2005

Lēmums par neizciestā brīvības atņemšanas soda izciešanu nav pārsūdzams ne apelācijas, ne kasācijas kārtībā, bet gan Kriminālprocesa likuma 651. panta kārtībā.

Lejupielādēt