• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

30.nodaļa. Kriminālprocesa uzsākšana un izbeigšana (369.-383.pants)

14.12.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-112/2021

Lietas izskatīšana tiesā, ja apsūdzētais ir miris, pieļaujama tikai tajos gadījumos, kad process nepieciešams, lai mirušo reabilitētu. Ja apsūdzētais miris pēc attaisnojoša apelācijas instances tiesas sprieduma pasludināšanas, lietas izskatīšanas turpināšanai pret mirušo apsūdzēto kasācijas instances tiesā nav tiesiska pamata un kasācijas tiesvedība lietā ir izbeidzama.

Lejupielādēt

31.08.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-95/2021

Lai izlīgums radītu tiesiskas sekas, tiesai ir jāpārliecinās par apsūdzētā un cietušā brīvās gribas izpausmi izlīguma noslēgšanā, par izlīguma seku apzināšanos un par apsūdzētā vainīgumu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā. Ja lietā nav konstatēti Kriminālprocesa likumā noteiktie aizstāvja obligātās piedalīšanās gadījumi, aizstāvja piekrišana nav priekšnosacījums tiesai pieņemt lēmumu par apsūdzētā atbrīvošanu no kriminālatbildības un kriminālprocesa izbeigšanu.

Lejupielādēt

07.10.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-60/2021

Ja apsūdzētais pēc kasācijas sūdzības iesniegšanas miris, apelācijas instances tiesas nolēmums daļā par mirušā vainīgumu inkriminētajā noziedzīgajā nodarījumā nav apstrīdēts un Senāta rīcībā nav nodoti fakti, kas liecina par mirušā nevainīgumu, kriminālprocesa turpināšanai mirušās personas reabilitācijai nav tiesiska pamata un kriminālprocess ir izbeidzams saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 377.panta 5.punktu.

Lejupielādēt

2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[D]/2021

Izlīgums pēc būtības ir personu panākta savstarpēja vienošanās, un, izvērtējot tā sekas, procesā iesaistītajām personām ir tiesības, nevis pienākums to slēgt. Persona, neatzīstot savu vainu noziedzīgajā nodarījumā, izmanto savas tiesības neslēgt izlīgumu.

Lejupielādēt

18.06.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-282/2019

Lēmums par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu nav Kriminālprocesa likuma 377.pantā norādītais kriminālprocesu nepieļaujošs apstāklis un šāds lēmums neietilpst arī dubultajā sodīšanā, kas reglamentēta Kriminālprocesa likuma 25.pantā.

Lejupielādēt

18.06.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-282/2019

Kriminālprocesa likums nenoteic nepieciešamību jau uzsāktajā kriminālprocesā, kurā tiek noskaidrots jauns iemesls un pamats citam kriminālprocesam, pieņemt katrā gadījumā jaunu lēmumu par kriminālprocesa uzsākšanu, sekojoši arī lēmumu par kriminālprocesu apvienošanu. Pretējā gadījumā tas novestu pie neskaitāmiem lēmumiem un būtu pretrunā ar procesa ekonomiju jeb procesa pabeigšanu saprātīgā termiņā. Sākotnēja iespējamā noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija, ciktāl zināmi un noskaidroti faktiskie apstākļi, pirmstiesas procesā var tikt veikta, uzsākot kriminālprocesu, aizturot personu, atzīstot personu par aizdomās turēto. Galīgo noziedzīgā nodarījuma vai nodarījumu kvalifikāciju pirmstiesas procesā veic prokurors, saucot personu pie kriminālatbildības.

Lejupielādēt

16.05.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-104/2019

Nav pamata izbeigt uzsāktu kriminālprocesu saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 377.panta 8.punktu, ja konstatēts, ka kriminālprocesa uzsākšanas brīdī nav bijis zināms cietušajam nodarītais miesas bojājumu smagums, kriminālprocess uzsākts par Krimināllikuma 13.nodaļā paredzētiem noziedzīgiem nodarījumiem, persona atzīta par cietušo, kā arī tā nav paudusi vēlmi, lai apsūdzēto nesauktu pie kriminālatbildības par nodarītajiem miesas bojājumiem.

Lejupielādēt

2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[F]/2019

Lietas iztiesāšanas gaitā konstatējot, ka pastāv kriminālprocesu nepieļaujošs apstāklis – noticis apsūdzētā izlīgums ar cietušo tādā kriminālprocesā, kuru var uzsākt tikai uz cietušās personas pieteikuma pamata, un pilnīgi novērsts vai atlīdzināts ar izdarīto noziedzīgo nodarījumu radītais kaitējums - , uzsāktais kriminālprocess nekavējoties jāizbeidz. Kriminālprocesa turpināšana kriminālprocesu nepieļaujošos apstākļos nav pieļaujama.

Lejupielādēt

2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[G]/2019

Lejupielādēt

23.03.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-190/2018

Kriminālprocesos, kurus var uzsākt tikai uz cietušās personas pieteikuma pamata un kuros ir pilnīgi novērsts vai atlīdzināts ar izdarīto noziedzīgo nodarījumu radītais kaitējums, izlīgums starp apsūdzēto un cietušo ir kriminālprocesu nepieļaujošs apstāklis. Konstatējot, ka izlīgums satur visus nepieciešamos un obligātos Kriminālprocesa likumā paredzētos nosacījumus par izlīguma formu un saturu, kriminālprocesa izbeigšana saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 377.panta 9.punktu ir iespējama arī kasācijas instances tiesā, jo tiesai nav jāskaidro faktiskie apstākļi, tostarp izlīguma noslēgšanas apstākļi, bet ir izlemjams jautājums par likuma piemērošanu.

Lejupielādēt

27.09.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-507/2016

Izbeidzot kriminālprocesu uz personu nereabilitējošu apstākļu pamata, tiesai ir jākonstatē, vai persona ir vainīga celtajā apsūdzībā. Nekonstatējot personas vainīgumu, nevar izbeigt kriminālprocesu, atbrīvojot personu no kriminālatbildības, kaut arī persona pret kriminālprocesa izbeigšanu nav iebildusi, bet savu vainu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā nav atzinusi. Neveicot lietā pierādījumu pārbaudi, nevērtējot apsūdzētā vainīguma pierādījumus un izbeidzot kriminālprocesu nereabilitējošu apstākļu dēļ, tiesa pārkāpj apsūdzētā tiesības uz lietas izskatīšanu taisnīgā tiesā.

Lejupielādēt

28.12.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-666/2015

Kriminālprocesu nedrīkst uzsākt, bet uzsākts process ir jāizbeidz, ja tas ir vērsts pret tādu ārvalstnieku vai bezvalstnieku par valsts robežas nelikumīgu šķērsošanu, kurš par šo noziedzīgu nodarījumu piespiedu kārtā izraidīts no Latvijas Republikas.

Lejupielādēt

22.01.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-19/2013

Kriminālprocesa likuma 377.panta 10.punktā noteikts, ka Kriminālprocesu nedrīkst uzsākt, bet uzsākts process ir jāizbeidz, ja konstatēti Krimināllikumā minētie apstākļi, kas izslēdz kriminālatbildību. Šādi apstākļi minēti Krimināllikuma III nodaļā. Viens no šiem apstākļiem ir Krimināllikuma 29.pantā noteiktā nepieciešamā aizstāvēšanās. Kriminālprocesa likuma 377.panta 10.punktā norādītais apstāklis ir personu reabilitējošs apstāklis.

Lejupielādēt

16.10.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-546/2012

Likumā (Kriminālprocesa likuma 14.panta piektajā daļā, 379.panta pirmās daļas 4.punktā, Krimināllikuma 58.panta piektajā daļā) nostiprinātā iespēja izbeigt kriminālprocesu gadījumos, kad pārkāptas apsūdzētā tiesības uz lietas savlaicīgu izskatīšanu, ir vērtējama kopsakarā ar Krimināllikuma 49.1 pantā paredzētajām soda samazināšanas iespējām. Turklāt tiesai savs viedoklis ir jāmotivē.

Lejupielādēt

12.05.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-160/2011

Kriminālprocesa likuma 23.pantā ietvertais kriminālprocesa pamatprincips jāinterpretē sistēmiski ar Kriminālprocesa likuma 377.panta 5.punktu, kas nosaka, ka uzsāktais kriminālprocess ir jāizbeidz, kad persona, kura saukta pie kriminālatbildības ir mirusi, izņemot gadījumus, kad process ir nepieciešams, lai mirušo reabilitētu, tādējādi tiesas pienākumos ietilpst izlemt, vai mirusī apsūdzētā persona konkrētā lietā ir vai nav izdarījusi noziedzīgu nodarījumu.

Lejupielādēt

28.06.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-295/2010

Kriminālatbildību izslēdzoša apstākļa konstatēšana nevar būt pamats attaisnojoša sprieduma taisīšanai, bet gan atbilstoši Kriminālprocesa likuma 377.panta 10.punktam, 481.panta pirmajai daļai tiesai šāds kriminālprocess jāizbeidz.

Lejupielādēt

19.01.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-1/2010

Kriminālprocesa likuma 23.pantā ietvertais kriminālprocesa pamatprincips jāinterpretē sistēmiski ar Kriminālprocesa likuma 377.panta 5.punktu, ka uzsāktais kriminālprocess ir jāizbeidz, kad persona, kura saukta pie kriminālatbildības ir mirusi, izņemot gadījumus, kad process ir nepieciešams, lai mirušo reabilitētu. Pirmās instances tiesas pienākumos ietilpst izlemt, vai mirušā apsūdzētā persona ir vai nav izdarījusi noziedzīgu nodarījumu. Šis jautājums pirmās instances tiesai jāizlemj neatkarīgi no tā, vai ir iesniegts pieteikums turpināt procesu mirušās personas reabilitācijai.

Lejupielādēt

21.09.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-352/2009

Ja tiesa izbeidz kriminālprocesu kriminālatbildības noilguma dēļ, tad tai vispirms lieta jāizskata pēc būtības un jānoskaidro, vai apsūdzētā persona ir izdarījusi vai nav izdarījusi viņam inkriminēto noziedzīgo nodarījumu, jo kriminālprocesa izbeigšana kriminālatbildības noilguma dēļ ir personu nereabilitējošs apstāklis saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 380.pantu.

Lejupielādēt

23.01.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-17/2009

Kriminālprocesa likumā ir noteikta procesuālā kārtība, kādā persona, pret kuru kriminālprocess ir izbeigts, tā pārstāvis vai aizstāvis var iesniegt sūdzību par procesa virzītāja vai prokurora lēmumu izbeigt kriminālprocesa, ja tas izbeigts, tajā skaitā sakarā ar kriminālatbildības noilgumu, bet persona neatzīst savu vainu nodarījumā. Šī kārtība regulēta Kriminālprocesa likuma 57.nodaļā un attiecas tikai uz pirmstiesas kriminālprocesā pieņemtajiem lēmumiem. Izskatot lietu, tiesai pirms lemt par kriminālprocesa izbeigšanu noilguma sakarā ir jākonstatē, vai šī persona ir izdarījusi noziedzīgo nodarījumu, kurš satur visas nepieciešamās un obligātās konkrētā Krimināllikuma pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmes. Procesuālos izdevumus var piedzīt tikai no personas, kura atzīta par tādu, kas izdarījusi viņai inkriminētās Krimināllikumā paredzētās darbības.

Lejupielādēt

17.05.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-283/2007

Kriminālprocesa likuma 379. panta 2. punktu var piemērot tikai tad, ja nav konstatēts Kriminālprocesa likuma 377. panta 9. punktā noteiktais kriminālprocesu nepieļaujošais apstāklis.

Lejupielādēt

22.03.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-193/2006

Lejupielādēt