• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

27.nodaļa. Rīcība ar noziedzīgi iegūtu mantu (355.-360.pants)

11.06.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-294/2019

Mantas atzīšanas par noziedzīgi iegūtu un konfiskācijas rezultātā var tikt aizskartas Latvijas Republikas Satversmes 105.pantā noteiktās personas pamattiesības. Tādēļ nepieciešams skaidrs un efektīvs mehānisms, kādā persona var pierādīt, ka mantai, kura tiek pakļauta arestam, ir legāla izcelsme. Proti, lai kriminālprocesā aizskartās mantas īpašnieks varētu aizstāvēt savas tiesības uz īpašumu, pārsūdzēt nolēmumus (tajā skaitā iesniegt apelācijas un kasācijas sūdzības attiecībā uz mantu, kas atzīta par noziedzīgi iegūtu), viņam ir jābūt tiesībām aktīvi iesaistīties kriminālprocesā, piedaloties tiesas sēdēs, izsakot savu viedokli, iesniedzot pierādījumus u.tml. Tiesai jāņem vērā Kriminālprocesa likumā veiktās izmaiņas, kas aizskartās mantas īpašniekam noteic papildu tiesības.

Lejupielādēt

2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[G]/2019

Lejupielādēt

19.06.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-234/2012

Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācija ir nošķirama no mantas konfiskācijas kā soda. Katram no šiem institūtiem ir savs saturs, piemērošanas mērķis un priekšnoteikumi. Saskaņā ar Krimināllikuma 42.panta pirmo un otro daļu mantas konfiskācija ir notiesātā īpašumā esošās mantas vai tās daļas piespiedu bezatlīdzības atsavināšana valsts īpašumā, ko var noteikt kā pamatsodu vai papildsodu Krimināllikuma Sevišķajā daļā paredzētajos gadījumos. Savukārt noziedzīgi iegūtas mantas konfiscēšana reglamentēta Kriminālprocesa likuma 27.nodaļā. Kriminālprocesa likuma 355.panta pirmajā daļā noteikts, ka manta ir atzīstama par noziedzīgi iegūtu, ja personas īpašumā vai valdījumā tā tieši vai netieši nonākusi noziedzīga nodarījuma rezultātā.

Lejupielādēt

19.12.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-736/2006

1. Mantas konfiskācija arī Kriminālprocesa likuma izpratnē nozīmē mantas bezatlīdzības atsavināšanu valsts īpašumā, nevis par labu kādai personai. 2. Kriminālprocesa likuma 359.pants regulē noziedzīgi iegūtas mantas realizācijas līdzekļu izmantošanu, nevis mantas konfiskāciju.

Lejupielādēt