• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

22.nodaļa. Pavēstes (328.-333.pants)

22.03.2012. Senāta Krimināllietu departamenta senatora lēmums lietā Nr. SKK-193/2012

Ja pavēste aicināmajai personai nogādāta šā likuma 330.pantā noteiktajā kārtībā pa pastu, uzskatāms, ka aicināmajai personai ir paziņots par procesa norises laiku un vietu septītajā dienā pēc pavēstes nodošanas pastā.

Lejupielādēt

29.02.2012. Senāta Krimināllietu departamenta senatora lēmums lietā Nr. SKK-52/2012

Jautājumu par personas, kura dzīvo ārvalstī, konkrētajā gadījumā - Zviedrijā - aicināšanu uz tiesas sēdi regulē 1959.gada 20.aprīļa „Eiropas padomes Konvencija par savstarpējo palīdzību krimināllietās” (Latvijas Republikā spēkā no 1997.gada 31.augusta), kā arī2000.gada 29.maija „Konvencija par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās, ko padome pieņēmusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 34.pantu” (Latvijas Republikā spēkā no 2005.gada 23.augusta). Ja ir iemesls uzskatīt, ka adresāts nesaprot valodu, atbilstoši starptautisko tiesību normām nav pieļaujama situācija, ka tiesas pavēste tiek nosūtīta tieši pa pastu latviešu valodā bez attiecīga tulkojuma.

Lejupielādēt

03.12.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-669/2009

Apelācijas instances tiesa, nosūtot apsūdzētajam paziņojumu-pavēsti neierakstīto vēstuļu sūtījumā, pārkāpusi Kriminālprocesa likuma 22.nodaļā noteikto kārtību par pavēstes izsniegšanu, jo no lietas materiāliem nevar izdarīt secinājumu, ka apsūdzētajam bija zināms par lietas iztiesāšanas vietu un laiku.

Lejupielādēt