• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

19.nodaļa. Nolēmumi (318.-322.pants)

2020. Krimināllietu departamenta senatora lēmums lietā Nr. SKK-[H]/2020

Nosakot tiesas nolēmuma pieejamības dienu un aprēķinot termiņu kasācijas sūdzības iesniegšanai valsts teritorijā izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā (atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr. 103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.1. punktā noteiktajam valsts un pašvaldību iestādēm ārkārtējās situācijas laikā iespēju robežās bija jānodrošina klātienes pakalpojumu sniegšana attālināti), tiesai jāizvērtē faktiskā situācija, ka apmeklētāju pieņemšana tiesas kancelejā bija pārtraukta un personai nebija iespējas realizēt tiesības saņemt nolēmuma norakstu tiesas kancelejā, kā arī personas veiktās darbības nolūkā saņemt tiesas nolēmumu.

Lejupielādēt

08.09.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-509/2016

Tiesas nolēmuma noraksta nosūtīšana pēc procesā iesaistītās personas lūguma uz tās elektroniskā pasta adresi nemaina tā pieejamības dienu un neietekmē kasācijas sūdzības iesniegšanas sākuma vai beigu termiņu.

Lejupielādēt

30.08.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-491/2013

Kriminālprocesa likums neuzliek tiesai par pienākumu nosūtīt apsūdzētajam, kurš neatrodas apcietinājumā, mājas arestā vai sociālās korekcijas izglītības iestādē, uz viņa dzīvesvietu tiesas sprieduma vai lēmuma, ar kuru tiek pabeigta tiesvedība, norakstu vai tā tulkojumu. Apsūdzētajiem, kuri nesaprot valsts valodu, tiesa saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 321.1 panta otro daļu, nodrošina iespēju iepazīties ar nolēmumu, izmantojot tulka palīdzību. Lai izmantotu šādu iespēju, apsūdzētajam ir jāierodas tiesā un jāpiesaka attiecīgs lūgums.

Lejupielādēt

04.11.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-594/2009

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 321.1 panta trešo daļu tikai apsūdzētajam, kurš ir apcietinājumā, mājas arestā vai sociālās korekcijas izglītības iestādē, tiesas nolēmuma pieejamības diena ir diena, kad tam izsniegta nolēmuma kopija viņam saprotamā valodā. Savukārt apsūdzētā aizstāvim saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 321.1 panta pirmo daļu tiesas sprieduma vai lēmuma, ar kuru tiek pabeigta tiesvedība, pieejamības diena ir diena, kad tas saņemams tiesas kancelejā.

Lejupielādēt