• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

VIII[2] nodaļa. Mantas īpašā konfiskācija

03.11.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-116/2021

Konfiscējot noziedzīgu nodarījumu izdarījušai personai piederošu mantu, kas sakarā ar izdarīto noziedzīgo nodarījumu nav atstājama personas īpašumā, ir vērtējams, vai manta ir saistāma ar izdarīto noziedzīgo nodarījumu un vai tā nav bijusi nodarījuma izdarīšanas priekšmets, vai ar mantas konfiskāciju tiks panākts preventīvs mērķis novērst apsūdzētā turpmāku līdzīgu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu un vai tās konfiskācija neradīs pārmērīgu slogu vainīgajai personai, nodrošinot sev iztiku.

Lejupielādēt

15.04.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-94/2021

Lejupielādēt

18.10.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-603/2019

Krimināllikuma pārejas noteikumu 21.punktā minētā atruna par Krimināllikuma VIII2 nodaļas normu piemērošanu attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem, kas izdarīti līdz 2017.gada 31.jūlijam, ir vērtēšanas jautājums, kas pieprasa salīdzināt pašreiz spēkā esošās tiesību normas ar tām, kuras regulēja rīcību ar noziedzīgi iegūtu mantu noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas laikā. Konstatējot, ka Krimināllikuma VIII2 nodaļas normas nav apsūdzētajam nelabvēlīgākas, saskaņā ar likumu tās konkrētajā lietā ir piemērojamas.

Lejupielādēt

19.02.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-34/2019

Prokuroram, slēdzot vienošanos ar apsūdzēto par vainas atzīšanu un sodu un piemērojot īpašo mantas, kas pieder apsūdzētajam, konfiskāciju, jānodrošina apsūdzētās personas tiesības uz taisnīgu tiesu un jāpanāk vienošanās arī par īpašo mantas konfiskāciju.

Lejupielādēt

2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[G]/2019

Lejupielādēt