• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

XVI nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi pret tikumību un dzimumneaizskaramību

2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[J]/2021

Lejupielādēt

2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[L]/2021

Krimināllikuma 160.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma kā atsevišķa (vienota) noziedzīga nodarījuma sastāvu var veidot kā tikai viena no panta dispozīcijā norādītajām alternatīvajām darbībām, tā arī darbību kopums dažādā secībā, kas tiek realizētas viena mērķa sasniegšanai, pastāvot vainīgā vienotam nodomam, un ir cieši saistītas laikā un vietā.

Lejupielādēt

2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[M]/2021

Procesa virzītājam, pieaicinot ekspertīžu iestādes amatpersonu piedalīties izmeklēšanas darbībā, nolūkā izmantot tajā viņa speciālās zināšanas, ir jānošķir tiesu ekspertīžu iestādes amatpersonas (tiesu eksperta) dalība tajā kā ekspertam un dalība kā speciālistam. Pats par sevi apstāklis, ka pieaicināmā persona pēc profesijas ir eksperts, nenozīmē, ka tai katrā gadījumā ir piešķirams eksperta procesuālais statuss. Ja nepieciešams pilnvarot ekspertu veikt kāda objekta apskati, kas pēc tam tiks pakļauts ekspertīzei, procesa virzītājs pieaicina ekspertu piedalīties apskates veikšanā atbilstoši Kriminālprocesa likuma 161.panta pirmajai daļai. Savukārt, ja eksperts pēc kriminālprocesu veicošās amatpersonas aicinājuma sniedz tai palīdzību apskates veikšanā, izmantojot savas speciālās zināšanas, bet pats apskati neveic, eksperts apskatē piedalās kā speciālists.

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[B]/2020

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[I]/2020

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[M]/2020

Tiesai, lemjot par iespēju nopratināt īpaši aizsargājamu cietušo, jāsamēro apsūdzētā tiesības uz aizstāvību ar cietušā tiesībām netikt pakļautam nesamērīgai retraumatizācijai. Ar īpašu rūpību šis jautājums lemjams gadījumos, kad pirmstiesas kriminālprocesā nav veikts cietušā liecību audio/video ieraksts un cietušā liecinātais ir argumentēti apšaubīts.

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[O]/2020

Lejupielādēt

2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[A]/2018

Lai personu sauktu pie kriminālatbildības par nepilngadīgā iesaistīšanu un izmantošanu pornogrāfiska rakstura materiāla izgatavošanā, noziedzīga nodarījuma izdarīšanas vietai nav izšķirošas nozīmes.

Lejupielādēt

16.09.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-476/2008

Krimināllikuma 162.panta izpratnē pavešana netiklībā izpaužas seksuāla rakstura darbībās ar cietušo, kur ne vienmēr vainīgās personas darbības ir fiziskā kontakta klātbūtne ar cietušo. Pavešana netiklībā var būt intelektuāla un fiziska. Tāpēc no objektīvās puses netiklas darbības var tikt izdarītas, piemēram, liekot cietušajai personai atkailināt savu ķermeni, dzimumorgānus, vai cietušajiem vienam ar otru izdarīt seksuāla rakstura darbības.

Lejupielādēt

23.03.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-153/2007

Lai atzītu, ka izvarošana izdarīta personu grupā bez iepriekšējas vienošanās, pietiek konstatēt, ka tā izdarīta, piedaloties vismaz divām vīriešu dzimuma personām cietušās pretošanās pārvarēšanā, un tā rezultātā kaut vai viena persona ir izdarījusi dzimumaktu pret cietušās gribu.

Lejupielādēt

31.03.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-143/2006

Krimināllikuma 163.panta subjekts ir persona, kas pārkāpusi attiecīgos Ministra kabineta noteikumus un tā var būt arī trešā persona, kas veicinājusi prostitūciju ar savu darbību, ja tāda izdarīta atkārtoti gada laikā.

Lejupielādēt

27.10.2005. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-405/2005

Lejupielādēt