• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

XI nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi pret dabas vidi

27.12.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-433/2019

Lejupielādēt

31.05.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-145/2018

Mantiskam zaudējumam ir būtiska nozīme noziedzīgā nodarījuma kvalifikācijā tad, ja konstatē, ka mantiskais zaudējums ir radies tieši noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas rezultātā.

Lejupielādēt

07.03.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-16/2017

Patvaļīgas koku ciršanas svešā mežā (arī ja ar šīm darbībām nodarīts būtisks kaitējums) - galvenais tiešais objekts ir mežsaimniecības intereses mežu apsaimniekošanas un izmantošanas jomā, kas saistāmas ar mežu ilglaicīgu izmantošanu, nevis personas mantiskās intereses. Kritēriji, pēc kuriem nosakāms apdraudējums vai ievērojams apdraudējums ar likumu aizsargātajām interesēm meža vides saglabāšanā, ir noteikti likuma „Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 1.pielikumā. Turklāt nav pamata vienu un to pašu interešu apdraudējumu inkriminēt gan kā ievērojamu mantisku zaudējumu šo interešu aizskāruma mantiskā novērtējuma izteiksmē, gan kā Latvijas Republikas Satversmē nostiprināto personas tiesību uz īpašumu aizskārumu.

Lejupielādēt

18.05.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-180/2011

Likumdevējs ar likumu aizsargāto interešu un tiesību apdraudējuma kritērijus pielikumos var gan noteikt, gan arī nenoteikt. Gadījumos, kad šādi kritēriji likuma pielikumos ir noteikti, tie obligāti jāpiemēro. Iztiesājot lietu un izlemjot jautājumu par būtisku kaitējumu Krimināllikuma 109.panta izpratnē, jāievēro likuma par „Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 23.panta nosacījumi, proti, jākonstatē, ka noziedzīgā nodarījuma rezultātā nodarīts ievērojams mantisks zaudējums un apdraudētas vēl citas ar likumu aizsargātās intereses un tiesības vai arī citu ar likumu aizsargāto interešu un tiesību apdraudējums bijis ievērojams. Savukārt, izvērtējot jautājumu par šo citu ar likumu aizsargāto interešu un tiesību apdraudējuma esamību un apmēru, jāvadās no likuma „Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 1.pielikumā norādītajiem kritērijiem. Ievērojot to, ka minētajā pielikumā, atšķirībā no iepriekš pastāvējušā tiesiskā regulējuma, norādīti konkrēti kritēriji, pēc kuriem nosakāms apdraudējums vai ievērojams apdraudējums ar likumu aizsargātajām interesēm un tiesībām meža vides saglabāšanā, tad, pamatojoties uz Krimināllikuma 5.panta otro daļu, šie kritēriji piemērojami, izvērtējot ar likumu aizsargāto interešu un tiesību apdraudējumu arī tajās krimināllietās, kurās celtas apsūdzības par noziedzīgiem nodarījumiem, kas izdarīti pirms 2002.gada 12.jūnija, kad stājās spēkā likums, ar kuru minētais pielikums pievienots likumam „Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību”

Lejupielādēt

24.08.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-503/2007

Krimināllikuma 109.panta 1.daļas izpratnē ar svešu mežu vai citu svešu zemes platību jāsaprot tāda zemes platība, kas nostiprināta citas personas īpašumā vai nodota citas personas likumīgā valdījumā.

Lejupielādēt

16.05.2000. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-125/2000

Lejupielādēt