• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Tiesībsargs

14.12.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-679/2007

1. Administratīvais process savā būtībā ir attiecības valsts pārvaldes jomā starp valsti no vienas puses un privātpersonu no otras puses. Tādējādi administratīvo tiesu kontrolei ir pakļautas iestādes darbības valsts pārvaldes jomā. Nav nozīmes tam, vai konkrētā institūcija, kuras darbība tiek pārsūdzēta, institucionāli iekļaujas valsts pārvaldē. Administratīvā procesa likuma izpratnē iestādes jēdziens piemērojams, ievērojot tā funkcionālo aspektu. Citiem vārdiem, ir būtiski, vai saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem tiesību subjekts konkrētajā gadījumā ir apveltīts ar varu valsts pārvaldes jomā. 2. No Tiesībsarga likuma normām izriet, ka tiesībsarga pamatfunkcijas ir valsts varas īstenošanas uzraudzība un cilvēktiesību aizsardzība. Cilvēktiesību aizsardzība un valsts pārvaldes darbības izvērtēšana ir arī administratīvo tiesu uzdevums. Tādējādi gan tiesībsargs, gan administratīvās tiesas nodrošina privātpersonu tiesību aizsardzību personas attiecībās ar valsti. Tiesībsarga īstenotā tiesību aizsardzības mehānisma pamatā ir tiesībsarga kā personas autoritāte. Tiesībsarga secinājumi par konkrēto jautājumu tiek ietverti atzinuma un ieteikuma formā. Savukārt tiesa savu viedokli izsaka administratīvā procesa dalībniekiem saistošā nolēmumā. Abi šie tiesību aizsardzības mehānismi – tiesībsargs un tiesa – var papildināt viens otru, jo vēršanās tiesā nav šķērslis vaicāt viedokli tiesībsargam un otrādi. 3. Uz tiesībsarga kā cilvēktiesību aizsardzības mehānisma rīcību nav attiecināmi vispārējie Satversmes 104.panta noteikumi. Tiesības saņemt atbildi pēc būtības un tiesības saņemt tiesībsarga atzinumu pēc pārbaudes lietas pabeigšanas ir atšķirīgas un tāpēc savstarpēji nošķiramas personas tiesības. Citiem vārdiem, ja persona savu tiesību aizsardzībai ir vērsusies pie tiesībsarga, tā nevis vēršas pie valsts, lai tā sniedz atbildi uz kādu šo personu interesējošu jautājumu Satversmes 104.panta izpratnē, bet gan izmanto patstāvīgu mehānismu savu tiesību vai tiesisko interešu aizsardzībai. Šā tiesību aizsardzības mehānisma ietvaros veiktās darbības ir iekšēji noslēgtas un vairs nav pārbaudāmas citā tiesību aizsardzības mehānismā – administratīvajā tiesā.

Lejupielādēt