• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Nodrošinājuma valsts aģentūra

22.02.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-407/2021

Atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumu Nr. 1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” 32.punktam Nodrošinājuma valsts aģentūra nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņemta informācija par lēmumu par atdošanu, ja izņemto mantu turpina uzglabāt Nodrošinājuma valsts aģentūrā, sagatavo izņemtās mantas vai dokumenta īpašniekam (arī pārkāpuma izdarītājam) paziņojumu. Paziņojuma sagatavošana nozīmē arī paziņošanu. Ņemot vērā, ka ar katru glabāšanas dienu maksājamā summa pieaug, paziņojuma nosūtīšana vēlāk kā dienā, kad Nodrošinājuma valsts aģentūra saņēmusi attiecīgo informāciju, būtu pieļaujama tikai attaisnojošu apstākļu dēļ.

Lejupielādēt

13.05.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-789/2016

No Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumiem Nr.1098 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” izriet, ka gadījumos, ja ir izņemts transportlīdzeklis sakarā ar administratīvā pārkāpuma lietu, kurā piemērots naudas sods par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.15 panta otrajā daļā minētā pārkāpuma izdarīšanu, tas ir atdodams atpakaļ īpašniekam saskaņā ar lēmumu, kurā ir lemts par transportlīdzekļa atdošanu. Ja īpašnieks tomēr transportlīdzekli no Nodrošinājuma valsts aģentūras nepārņem (neatkarīgi no tā, vai ir apstrīdējis lēmumu par soda piemērošanu, un šā lēmuma izpilde ir apturēta), Nodrošinājuma valsts aģentūrai nav pienākuma to ilgstoši glabāt, bet gan ir jālemj par transportlīdzekļa iznīcināšanu vai realizāciju, tiklīdz pagājis mēnesis, kopš pieņemts lēmums par transportlīdzekļa atdošanu.

Lejupielādēt