• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Drošības policija

31.05.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-238/2019

Valsts drošības dienestam ir tiesības vākt publiski pieejamu informāciju, analizēt to un publiskajā pārskatā sniegt savu vērtējumu par iespējamiem valsts drošības un konstitucionālās iekārtas pamatvērtību apdraudējumiem. Fiziskas personas datu pieminēšana Valsts drošības dienesta publiskajā pārskatā skar šīs personas tiesības uz privāto dzīvi, jo tā ir personas datu apstrāde. Šāda personas datu apstrāde ir pieļaujama, ja tās radītais fiziskās personas tiesību uz privātās dzīves neaizskaramību ierobežojums ir samērīgs ar leģitīmo mērķi, kura dēļ personas dati publiskajā pārskatā pieminēti.

Lejupielādēt

19.05.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1002/2016

1. Drošības policija, iekļaujot personu publiskā pārskatā kā valsts konstitucionālās iekārtas drošībai riskantu personu, rīkojas publisko tiesību jomā (izpildot valsts pārvaldes funkciju – īstenojot politiku valsts drošības jomā) kā valsts pārvaldes iestāde, uz kuru neattiecas valsts drošības iestāžu speciālais uzraudzības regulējums, un šāda rīcība ir vērsta uz faktisko seku radīšanu, kuru rezultātā personai var rasties tiesisko interešu aizskārums. Šāda rīcība atbilstoši Administratīvā procesa likuma 89.pantam ir atzīstama par iestādes faktisko rīcību, kas pārbaudāma administratīvā procesa kārtībā. 2. Personas iekļaušana Drošības policijas darbības pārskatā ir personas darbības ietekmes vērtējums valsts drošībai. Iestādes vērtējumu tiesa saturiski nevar pārbaudīt, jo tas tiek izdarīts iestādes novērtējuma brīvības ietvaros. Tiesas kontrole sniedzas vienīgi pār to, vai iestāde nav pieļāvusi procesuālus pārkāpumus, novērtējot personu.

Lejupielādēt