• 75%
 • 100%
 • 125%
 • 155%

EST judikatūra

Eiropas Savienības Tiesas nolēmumi tiek publicēti tīmekļa vietnē www.curia.europa.eu, tajā ir pieejams arī efektīvs tiesas nolēmumu meklētājs.

Eiropas Savienības Tiesas judikatūras apkopojumi pieejami sadaļā Tematiskās informācijas lapas.

Eiropas Savienības Tiesas aktuālās judikatūras ikmēneša apkopojumi pieejami sadaļā Judikatūras ikmēneša biļeteni.

Šajā Augstākās tiesas mājaslapas sadaļā publicēti Eiropas Savienības Tiesas judikatūras apskati par atsevišķiem Latvijā aktuāliem jautājumiem un procesiem. 

 

Rokasgrāmata par Eiropas Savienības Tiesas lietām un pārkāpumu procedūrām

 •  Sagatavojusi Tieslietu ministrija, 2018

Eiropas Savienības Tiesas un Vispārējās tiesas judikatūra intelektuālā īpašuma jomā

 • Pārskats par laikā no 2017.gada janvāra līdz 2019.gada maijam Eiropas Savienības Tiesā un Vispārējā tiesā izskatītajām lietām intelektuālā īpašuma tiesību jautājumos. Pārskatā iekļautas lietas gan preču zīmju un dizainparaugu, gan autortiesību jomā. Sagatavojusi Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa

Publisko iepirkumu lietas: Eiropas Savienības Tiesas prakse

 • 2016.gads - 2017.gada pirmais pusgads. Sagatavojis Augstākās tiesas Juudikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas padomnieks A.Potaičuks

Eiropas Savienības Tiesas prakses apkopojums par nacionālo tiesu pienākumu vērtēt patērētāju līgumu noteikumus, ņemot vērā Direktīvā 93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos (Direktīva) noteiktās prasības   

 • Negodīgi noteikumi patērētāju līgumos nav saistoši; Negodīgu noteikumu identificēšana; Tiesas ex officio pienākums pārbaudīt līguma noteikumu godīgumu; Tiesas pilnvaras, konstatējot negodīgu līguma noteikumu; Patērētājapiekrišana negodīgiem noteikumiem; Līguma noteikuma saprotamība. Sagatavojis Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas zinātniski analītiskais padomnieks R.Markvarts  

Efektīva Eiropas Savienības tiesību aktu pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās izstrāde, pārņemšana, ieviešana un piemērošana (Latvijā, Ungārijā, Vācijā, Zviedrijā un Apvienotajā Karalistē)

 • Rekomendācijas un vadlīnijas, sagatavojusi Tieslietu ministrija, 2015

Eiropas Savienības Tiesa un tās judikatūras pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās ietekme uz nacionālajām tiesām un iestādēm. 

 • Tieslietu ministrijas pētījums, 2015  

Eiropas Savienības Pamattiesību hartas piemērošanas priekšnoteikumi

 • Eiropas Savienības Tiesas tiesneša Egila Levita vieslekcija Latvijas Universitātē, 15.12.2014. 

Par Konvencijā, ar kuru ievieš Šengenas nolīgumu, 54.pantā ietvertā ne bis in idem principa interpretāciju

 • Augstākās tiesas apkopojums, 2013

Par Eiropas apcietināšanas ordera piemērošanu

 • Augstākās tiesas apkopojums, 2013

Būtiski Eiropas Savienības Tiesas spriedumi par eiro ieviešanu

 • Augstākās tiesas apkopojums, 2013