• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

ANO komiteju dokumenti

Šobrīd deviņu Apvienoto Nāciju Organizācijas komiteju mandāts ļauj tām izskatīt individuālas sūdzības par ANO konvencijas vai pakta pārkāpumu, ja attiecīgā valsts ir atzinusi, ka pret to var tikt vērsta šāda procedūra. Latvijas Republika attiecībā uz sevi ir atzinusi individuālo sūdzību procedūru par Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām pārkāpumiem un par Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām pārkāpumiem.

Kopš 1994.gada ANO Cilvēktiesību komiteja ir pieņēmusi lēmumus par piecām sūdzībām, kurās atbildētāja bijusi Latvijas Republika.

G.B. pret Latviju

Baranovs pret Latviju

O.K. pret Latviju

Litvina pret Latviju

Ignatāne pret Latviju

Vaismans pret Latviju

Raihmans pret Latviju

 

ANO  komitejas nav tiesa, tāpēc to viedokļi nav juridiski saistoši.

  • Par ANO Cilvēktiesību komitejas viedokļa tiesisko nozīmi skat. Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2017.gada 4.oktobra spriedumu lietā Nr. SKA-424/2017

 

Citi resursi