• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Tiesnešu pašpārvaldes institūcijas

Tiesu varas neatkarība izpaužas ne tikai neatkarīgas tiesas spriešanā (šaurākā nozīmē), bet arī apolitiskā un tikai profesionalitātē balstītā tiesnešu karjeras sistēmā. Tajā būtiska loma ir patstāvīgai tiesnešu pašpārvaldes sistēmai.

Tiesnešu pašpārvaldes institūcijas

Tiesnešu pašpārvaldes institūcijas ir neatkarīgas institūcijas, kuru darbību reglamentē likums “Par tiesu varu” un Tiesnešu disciplinārās atbildības likums.

Institūcijas nav pakļautas Tieslietu padomei, taču Tieslietu padome veicina to izveidošanu un darbību – sasauc tiesnešu konferences, kurās ievēl pašpārvaldes institūciju locekļus un uzklausa to ziņojumus, kā arī apstiprina to darbības reglamentus (izņemot disciplinārkolēģiju).

Adrese korespondences nosūtīšanai

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija:

  • Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010, e-pasts t.kolegija@ta.gov.lv

Tiesnešu disciplinārkolēģija:

  • Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1511, e-pasts at@at.gov.lv

Tiesnešu ētikas komisija:

  • Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010, e-pasts etikaskomisija@ta.gov.lv

Saziņa ar medijiem

Tiesnešu disciplinārkolēģija:

  • Tiesu administrācija: tiesu iestāžu sabiedrisko attiecību speciāliste Ināra Makarova: 29299565, inara.makarova@ta.gov.lv

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija:

  • Tiesu administrācija: tiesu iestāžu sabiedrisko attiecību speciāliste Ināra Makarova: 29299565, inara.makarova@ta.gov.lv

Tiesnešu ētikas komisija:

  • Komisijas e-pasts: etikaskomisija@ta.gov.lv
  • Tiesu administrācija: tiesu iestāžu sabiedrisko attiecību speciāliste Ināra Makarova: 29299565, inara.makarova@ta.gov.lv