• 75%
 • 100%
 • 125%
 • 155%

Funkcijas

Tieslietu padome sniedz viedokli:

 • Par tiesu budžeta pieprasījumu ("Par tiesu varu" 89.11 p., 50.2 p.)

 • Par Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātu (sniedz viedokli Saeimai) ("Par tiesu varu" 89.11 p.)

 • Par Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata kandidātu (sniedz viedokli Augstākās tiesas plēnumam) ("Par tiesu varu" 89.11 p.)

Tieslietu padome iesniedz priekšlikumus Saeimai:

 • Par tiesnešu kopskaitu rajona (pilsētas) tiesās un Administratīvajā rajona tiesā, apgabaltiesās un Administratīvajā apgabaltiesā, Augstākajā tiesā ("Par tiesu varu" 32.p., 39. p., 44.p.)

 • Par Augstākās tiesas priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata pēc paša vēlēšanās vai sakarā ar ievēlēšanu citā amatā ("Par tiesu varu" 81.p.)

 • Par tiesnešu atbrīvošanu no amata veselības stāvokļa dēļ, ja tas neļauj turpināt tiesneša darbu, vai ja viņš atkārtotā tiesneša profesionālās darbības novērtēšanā saņēmis negatīvu atzinumu ("Par tiesu varu" 81.p.)

 • Par piemērotākā ģenerāprokurora amata kandidātu ("Par tiesu varu" 89.11 p.)

Tieslietu padomes lēmumi tiesu sistēmas konceptuālajos un organizatoriskajos jautājumos:

 • Izstrādā un apstiprina Tieslietu padomes reglamentu ("Par tiesu varu" 89.9 p.)

 • Apstiprina tiesnešu konferences nolikumu ("Par tiesu varu" 89.11 p.)

 • Sasauc tiesnešu konferenci, nosaka izskatāmos jautājumus ("Par tiesu varu" 89.11 p.)

 • Apstiprina Tiesnešu ētikas komisijas reglamentu ("Par tiesu varu" 91.4 p.)

 • Apstiprina Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas reglamentu ("Par tiesu varu" 94.p.)

 • Apstiprina mantijas un amata zīmes paraugus un lietošanas kārtību ("Par tiesu varu" 71.p.)

 • Apstiprina tiesneša amata apliecības paraugu ("Par tiesu varu" 72.p.)

 • Nosaka rajona (pilsētas) tiesas, to tiesu namus, kā arī rajona (pilsētas) tiesu, to tiesu namu darbības teritorijas un atrašanās vietas ("Par tiesu varu" 29.p.)

 • Nosaka apgabaltiesu darbības teritorijas, apgabaltiesu tiesu namus un to darbības teritorijas ("Par tiesu varu" 35.p.)

 • Nosaka tiesnešu skaitu katrā rajona (pilsētas) tiesā (pēc tieslietu ministra priekšlikuma) ("Par tiesu varu" 32.p.)

 • Nosaka tiesnešu skaitu katrā apgabaltiesā (pēc tieslietu ministra priekšlikuma) ("Par tiesu varu" 39.p.)

 • Nosaka tiesnešu kopskaitu Augstākās tiesas departamentos (pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma) ("Par tiesu varu" 44.p.)

 • Lemj par vakantas tiesneša amata vietas pārcelšanu tiesas darbības teritorijas ietvaros (pēc tieslietu ministra priekšlikuma) ("Par tiesu varu" 89.11 p.)

 • Rajona (pilsētas) tiesas reorganizācijas gadījumā apstiprina tiesas reorganizācijas plānu (pēc tieslietu ministra priekšlikuma) un lemj par šīs tiesas tiesneša pārcelšanu (arī bez viņa piekrišanas) darbā citā rajona (pilsētas) tiesā tajā pašā apgabaltiesas darbības teritorijā vai citā apgabaltiesas darbības teritorijā, ja reorganizētā rajona (pilsētas) tiesa tiek pievienota rajona (pilsētas) tiesai, kas atrodas citas apgabaltiesas darbības teritorijā ("Par tiesu varu" 33.4 p.73.2 p.)

 • Nosaka tiesneša amata kandidātu atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtību ("Par tiesu varu" 54.1 p., 54.2 p.)

 • Apstiprina tiesneša amata kandidātu atlases konkursa nolikumu ("Par tiesu varu" 51.p.)

 • Nosaka tiesneša profesionālo zināšanu pārbaudes un satura kārtību, kā arī pārbaudei nepieciešamo dokumentu paraugus ("Par tiesu varu" 89.11 p.)

 • Apstiprina tiesnešu specializācijas pamatprincipus ("Par tiesu varu" 89.11 p.)

 • Apstiprina lietas slodzes rādītāju noteikšanas kārtību ("Par tiesu varu" 89.11 p.)

 • Apstiprina tiesu priekšsēdētāju iesniegto informāciju par lietu izskatīšanas termiņu standartu tiesās ("Par tiesu varu" 27.1 p.)

 • Apstiprina tiesnešu un tiesas darbinieku mācību programmu saturu (pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja vai tieslietu ministra priekšlikuma) ("Par tiesu varu" 89.11 p.)

 • Uzklausa Tiesu administrācijas ikgadējo pārskatu par darba rezultātiem ("Par tiesu varu" 89.11 p.)

 • Izstrādā vadlīnijas citos tiesu darba organizācijas jautājumos ("Par tiesu varu" 89.11 p.)

Tieslietu padomes lēmumi tiesnešu karjeras jautājumos:

 • Nosaka konkrēto rajona (pilsētas) tiesu ar attiecīgu tiesneša amata pienākumu izpildes vietu tiesas darbības teritorijas ietvaros (pēc Saeimas lēmuma par tiesneša iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi) ("Par tiesu varu" 60.p.)

 • Nosaka konkrēto apgabaltiesu vai tās tiesu namu ar attiecīgu tiesneša amata pienākumu izpildes vietu tiesas darbības teritorijas ietvaros (pēc Saeimas lēmuma par tiesneša apstiprināšanu apgabaltiesas tiesneša amatā) ("Par tiesu varu" 61.p.)

 • Lemj par tiesneša pārcelšanu citā tāda paša līmeņa tiesā (pēc tieslietu ministra priekšlikuma, pamatojoties uz pozitīvu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinumu) ("Par tiesu varu" 73.1 p.)

 • Pārceļ tiesnesi uz citu tiesneša amata pienākumu izpildes vietu tiesas darbības teritorijas ietvaros (pēc tieslietu ministra priekšlikuma, ar tiesneša piekrišanu) ("Par tiesu varu" 73.p.)

 • Pārceļ tiesnesi darbā augstāka līmeņa tiesā (pamatojoties uz pozitīvu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinumu) ("Par tiesu varu" 73.1 p.)

 • Pārceļ tiesnesi zemāka līmeņa tiesā (ar tiesneša piekrišanu) ("Par tiesu varu" 73.p.)

 • Rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amata vakances vai pagaidu prombūtnes gadījumā var uz laiku – ne ilgāku par 2 gadiem – uzdot pildīt tiesneša pienākumus citas rajona (pilsētas) tiesas tiesnesim vai apgabaltiesas tiesnesim (pēc tieslietu ministra priekšlikuma) ("Par tiesu varu" 75.p.)

 • Apgabaltiesas tiesneša amata vakances vai pagaidu prombūtnes gadījumā var uz laiku – ne ilgāku par 2 gadiem – uzdot pildīt tiesneša pienākumus citas apgabaltiesas tiesnesim vai aizstāt rajona (pilsētas) tiesnesim (pēc tieslietu ministra priekšlikuma, pamatojoties uz pozitīvu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinumu)  ("Par tiesu varu" 77. p.)

 • Augstākās tiesas tiesnesi vakances vai pagaidu prombūtnes gadījumā var uz laiku – ne ilgāku par 2 gadiem – uzdot aizstāt apgabaltiesas tiesnesim (pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma, pamatojoties uz Augstākās tiesas attiecīgā departamenta tiesnešu kopsapulces pozitīvu atzinumu) ("Par tiesu varu" 79.p.)

 • Apstiprina kritērijus Augstākās tiesas departamenta tiesnešu kopsapulces atzinuma sagatavošanai par Augstākās tiesas tiesneša amata kandidātu vai tiesnesi, kurš pretendē aizstāt Augstākās tiesas tiesnesi (pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma) ("Par tiesu varu" 49.1 p.)

 • Ieceļ amatā rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētāju un apgabaltiesas priekšsēdētāju uz pieciem gadiem (pēc tieslietu ministra priekšlikuma) un atbrīvo tiesas priekšsēdētāju no amata pirms termiņa pēc viņa paša vēlēšanās vai pēc tieslietu ministra priekšlikuma, ja tiesas priekšsēdētājs amata pienākumu izpildē pieļāvis rupjus pārkāpumus vai nespēj kvalitatīvi nodrošināt tiesas administratīvā darba vadību ("Par tiesu varu" 33.p., 40.p.)

 • Var piešķirt Goda tiesneša nosaukumu tiesnesim, kurš godprātīgi strādājis un izbeidzis tiesneša darbību ("Par tiesu varu" 66.p.)

Pieteikumi Satversmes tiesai

 • Satversmes likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā Tieslietu padome var iesniegt pieteikumu par lietas ierosināšanu Satversmes tiesā, apstrīdot normatīvo aktu atbilstību Satversmei, ja tie skar tiesu varas jautājumus ("Par tiesu varu" 89.11 p.)