• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Dokumenti

Apstiprinātie dokumenti

25.03.2022.

Tieslietu padomes reglaments

25.02.2022.

Latvijas Tieslietu padomes rezolūcija par demokrātijas vērtību un suverenitātes aizsardzību Ukrainā

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas reglaments

Lietu izskatīšanas termiņu standarts 2022.gadā

05.11.2021.

Pieteikšanās uz rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata vietu nolikums

29.10.2021.

Viedoklis par tiesu sistēmas un tai piederīgo amatpersonu darba pienākumu veikšanu ārkārtējās situācijas laikā

22.10.2021.

Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases kārtība

Rīcības plāns Tieslietu padomes stratēģijas 2021.-2025.gadam 3.rīcības virzienā "Efektīva un kvalitatīva tiesu vara" minēto uzdevumu īstenošanai

21.05.2021.

Vadlīnijas tiesnešu apmācības organizēšanai 2022.gadam

30.04.2021.

Tiesnešu ētikas komisijas reglaments 

14.04.2021.

Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases kārtība

08.04.2021.

Augstākās tiesas tiesneša amata kandidātu atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtība

26.03.2021.

Par tiesām, to darbības teritorijām un atrašanās vietām

12.03.2021.

Tieslietu padomes darbības stratēģija 2021. - 2025.gadam

Aicinājums Ekonomisko lietu tiesas mentoru atbalstam

Rezolūcija par izpildvaras un tiesu varas dialogu tiesnešu apmācības jautājumos

26.02.2021.

Lietu izskatīšanas termiņu standarti 2021.gadā

29.01.2021.

Rezolūcija par tiesas un tieneša kritikas jautājumiem

08.12.2020.

Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu konkursa nolikums

30.03.2020.

Ģenerālprokurora amata kandidātu konkursa, vērtēšanas kritēriju un kārtības nolikums

15.03.2019.

Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un tiesu nama priekšsēdētāja izvirzīšanas un iecelšanas kārtība (ar 26.01.2021., 12.03.2021., 12.11.2021. grozījumiem)

12.11.2018.

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas reglaments

13.02.2017. 

Tieslietu padomes darbības stratēģija 2017. - 2019.gadam

17.10.2016.

Tiesnešu specializācijas pamatprincipi un slodzes rādītāju noteikšanas kārtība

08.06.2015.

Kārtība, kādā tiek sagatavots un izskatīts priekšlikums par tiesneša pārcelšanu darbā citā tiesā

18.05.2015.

Tiesu sistēmas komunikācijas vadlīnijas

Tiesu komunikācijas stratēģija

01.12.2014.

Kārtība, kādā tieslietu ministrs sagatavo un Tieslietu padomes sēdē tiek izskatīts priekšlikums par tiesneša pārcelšanu darbā citā tiesā (par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesu un Siguldas tiesu)

24.11.2014.

Vadlīnijas organizējot tiesvedībā pieņemtas lietas nodošanu citai tiesai lietas ātrākai izskatīšanai

16.12.2013.

Vadlīnijas lietu izskatīšanas termiņu standarta noteikšanai

30.03.2011.

Tiesneša amata apliecība un tās izsniegšanas kārtība

Nolikums par tiesnešu mantijas un amata zīmes paraugiem un to lietošanas kārtību

21.02.2011.

Tiesnešu konferences nolikums

Tiesu administrācijas ziņojumi par gada darbības rezultātiem