• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Darbības pamats

Tieslietu padome ir koleģiāla institūcija, kas piedalās tiesu sistēmas politikas un stratēģijas izstrādē, kā arī tiesu sistēmas darba organizācijas pilnveidošanā. Tieslietu padomes izveidošanas mērķis ir līdzsvarot attiecības starp izpildvaru, tiesu varu un likumdevēja varu, nosakot tai nozīmīgu lomu jautājumos, kas skar tiesu sistēmu. 

Tieslietu padomes izveidošana noteikta likumā „Par tiesu varu”, ar 2010. gada 3. jūnija grozījumiem likumā iekļaujot 13.1 nodaļu „Tieslietu padome”.

Tieslietu padomes darbību regulē Tieslietu padomes reglaments, kas apstiprināts 2017. gada 16. oktobra sēdē.

Tieslietu padome savu darbību virza atbilstoši tās apstiprinātajai Tieslietu padomes darbības stratēģijai 

Tieslietu padomes darbu nodrošina Tieslietu padomes sekretariāts, kas ir Augstākās tiesas struktūrvienība.