• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Latvijas Senātam 100

2018.gadā Latvijas valsts svinēs simtgadi. Mēnesi pēc Latvijas valsts dibināšanas – 1918.gada 19.decembrī – tika izveidots Latvijas Senāts, kas bija Latvijas tiesu sistēmas augstākā – kasācijas – instance. 2018.gads būs arī Latvijas Senāta simtgades gads.

Augstākā tiesa ir Latvijas Senāta darba un tradīciju turpinātāja un gādā arī par Latvijas Senāta vēstures saglabāšanu. Senāta simtgade, kas ir nozīmīgs notikums ne tikai Augstākās tiesas un Latvijas tiesu, bet arī Latvijas valsts vēsturē, tiek atzīmēta vairāk nekā gada garumā.

Informācija par Latvijas Senāta simtgades notikumiem vienkopus – šajā sadaļā.

Latvijas Senāta simtgades zīme

Par Latvijas Senāta simtgades simbolu Augstākā tiesa izvēlējusies Sipju dižozolu no Latvijas Senāta Apvienotās sapulces pirmā priekšsēdētāja Kristapa Valtera dzimtā Rumbas pagasta. Simbolisko Latvijas Senāta simtgades zīmi Augstākā tiesa oficiāliatklāja Latvijas valsts 99.gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā 17.novembrī.

Latvijas Senāts sāk otro gadu simtu

Ar svinīgu pasākumu, atskatoties uz simtgades gadā darīto, Augstākā tiesa atzīmēja Latvijas augstākās tiesu instances – Latvijas Senāta – simtgadi.

Valsts simtgadē Augstākā tiesa atgūst Senāta vārdu

16.11.2018. Latvijas valsts proklamēšanas simtgades svinīgais pasākums Augstākajā tiesā sākās ar ilgi gaidītu notikumu – vēsturiskā Senāta nosaukuma atklāšanu virs ieejas tiesā. Ar Saeimas 25.oktobra lēmumu kasācijas instancei atgriezts Senāta nosaukums.

Atpakaļ uz skolu

01.11.2018. Augstākā tiesa Latvijas simtgades gādā aicina tiesnešus doties uz savām skolām, lai runātu ar bērniem un jauniešiem par valsti, tās uzbūvi, tiesas vietu un tiesneša lomu valsts dzīvē.

Konference "Tiesu sistēmu attīstības simtgades ceļš Baltijas valstīs"

14.06.2018. Trīs Baltijas valstu Augstāko tiesu priekšsēdētāji un tiesneši tiekas kopīgā konferencē, lai atskatītos uz tiesu sistēmu attīstību valstu pirmajā simtgadē. Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Augstāko tiesu ikgadēja tikšanās ir tradīcija, kas īpašajā visu Baltijas valstu simtgades gadā notiek Rīgā. 

14.06.2018. Noslēdzot konferenci “Tiesu sistēmu attīstības simtgades ceļš Baltijas valstīs”, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas Augstāko tiesu priekšsēdētāji Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Simtgades Tautas grāmatu plauktam dāvināja katrs savu nozīmīgu grāmatu ar īpašu ierakstu.

15.06.2018. Baltijas valstu simtgadē godinot Latvijas valsts pirmo prezidentu Jāni Čaksti un viņa ģimeni, Latvijas, Igaunijas un Lietuvas Augstāko tiesu tiesneši 15.jūnijā Čakstu dzimtas “Aučos” Ozolnieku novadā iestādīja Latvijas ozolu.

Digitalizēti vēsturiskie Latvijas Senāta Apvienotās sapulces tiesas un rīcības sēžu žurnāli 

11.06.2018. Turpinot Augstākās tiesas un Latvijas Nacionālā arhīva sadarbību, ar vērtīgiem materiāliem papildināta arhīva digitālo materiālu kopa “Ieskats Latvijas Senāta dokumentos 1919–1940”. Tagad tajā ikviens interesents var iepazīties ar Latvijas Senāta Apvienotās sapulces tiesas un rīcības sēžu žurnāliem, kas glabājas Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva 1535. fondā “Latvijas Senāts”.

Aicinājums Pasaules latviešu juristiem apmeklēt Augstāko tiesu

06.06.2018. No 18. līdz 20.jūnijam vienlaikus ar IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresu notiks III Pasaules latviešu juristu kongress un II Latvijas vēsturnieku kongress. Augstākā tiesā piedāvā kongresa dalībniekiem un citiem latviešu juristiem, kas viesojas Latvijā, apmeklēt Augstāko tiesu.

Augstākā tiesa saņem dāvinājumu - senatora Augusta Rumpētera juridiskās literatūras bibliotēku

03.05.2018. Augstākā tiesa saņēma vērtīgu dāvinājumu – Latvijas Senāta senatora Augusta Rumpētera mazdēls Videmars Rumpēteris dāvināja sava vectēva juridisko bibliotēku – 143 juridiska satura grāmatas un likumu krājumus latviešu, vācu un krievu valodā.

Sarunas par Latvijas valstiskumu

16.03.2018. Latvijas valsts un Senāta simtgades gadā Augstākajā tiesā notiek sarunu pēcpusdienas ar dažādu jomu ekspertiem – interesantām personībām, lai, izzinātu vēstures un kultūras elementus, kas caurstrāvo Latvijas valstiskumu, un, atklājot valstiskuma dažādos aspektus, pārdomātu jautājumus, kuriem bijusi izšķiroša nozīme Latvijas valsts pastāvēšanai cauri laikiem. Pirmais sarunu viesis martā bija vēstures zinātņu doktors, Latvijas tiesnešu, advokātu un notāru biogrāfisko vārdnīcu autors Valters Ščerbinskis.

16.11.2018. Ar tikšanos ar Jaunā Rīgas teātra aktieri Vili Daudziņu noslēdzas sarunu cikls par Latvijas valstiskumu.

Izstāde par Latvijas Senātu

21.12.2017. Izstādē “Latvijas Senātam – 100”, ko Augstākajā tiesā atklāja Senāta 99.gadadienā, atspoguļota Latvijas tiesu sistēmas kasācijas instances – Latvijas Senāta – vēsture no tā izveidošanas 1918.gadā līdz likvidācijai 1940.gadā, kā arī senatoru likteņi pēc padomju okupācijas. Izstādes būs skatāma visu nākamo gadu līdz Latvijas Senāta simtgadei.

Pasākumi senatoru dzimtajās vietās

02.05.2018. Cesvainē piemin Latvijas Senāta senatorus Aleksandru Gubenu un Miķeli Gobiņu.

14.09.2018. Priekuļos godina senatoru Kārli Ozoliņu

Senāta simtgades gadā Augstākā tiesa piedāvā filmu "Senatori"

​21.12.2017. Latvijas Senāta simtgades gadā Augstākā tiesa piedāvā skatīties filmu “Senatori”, kas ir stāsts par trīsdesmit Latvijas senatoriem – kasācijas instances tiesnešiem Latvijas brīvvalsts pirmajā posmā no 1918. līdz 1940.gadam. Augstākā tiesa aicina senatoru dzimto vietu pašvaldības uz sadarbību, izzinot un godinot savu novadnieku – Latvijas Senāta senatoru – dzīves un devumu Latvijas valstij. Tāpat Augstākā tiesa labprāt atsauksies aicinājumam rādīt filmu citās vietās, kas bijušas nozīmīgas senatoru dzīvēs, arī augstskolās, tiesās un citur.

12.04.2018. Tieslietu sistēmas kopīgā Senioru diena, kas pirmo reizi notika Latvijas simtgades pasākumu ietvaros, varētu kļūt par tradīciju. Atsaucība un senioru satikšanās prieks liecināja, ka šādi pasākumi ir nepieciešami. Pasākuma dalībnieki arī noskatījās Augstākās tiesas veidoto filmu “Senatori”.

03.05.2018. Baltā galdauta svētkos Garkalnē skatās filmu "Senatori".

15.11.2018. Valsts svētkos televīzijā rāda filmu "Senatori"

Ozols Senāta Apvienotās sapulces pirmā priekšsēdētāja Kristapa Valtera piemiņai

04.10.2017. Godinot pirmo Latvijas Senāta priekšsēdētāju – no Kuldīgas puses nākušo Kristapu Valteru, Augstākās tiesas pārstāvji otrdien, 3.oktobrī, Kuldīgā iestādīja piemiņas ozolu un apmeklēja senatora atdusas vietu Rumbas pagastā. Ar šo pasākumu Augstākā tiesa aizsāka Latvijas Senāta simtgades laiku.

Augstākās Tiesas Biļetenā – par Senāta vēsturi un Senāta tiesu prakses pārmantojamību

03.11.2017. Uz Augstākās Tiesas Biļetena 15.numura vāka – fotogrāfijas no Latvijas Senāta simtgades pirmā pasākuma – ozola stādīšanas Latvijas Senāta pirmā priekšsēdētāja Kristapa Valtera piemiņai. Biļetena lappusēs ne tikai nozīmīgākie fakti par Kristapa Valtera devumu Latvijas tiesu sistēmas un Senāta veidošanā, tiesneša neatkarības principa stiprināšanā un administratīvās tiesvedības pamatlikšanā, bet arī sniegts apskats par tiesu prakses pārmantojamību kasācijas instances civilnolēmumos.

 Augstākās Tiesas Biļetena 16.numurā par Latvijas Senāta simtgades pasākumiem: izstādi  "Latvijas Senātam - 100", filmu "Senatori" un sarunām par Latvijas valstiskumu (170. - 172.lpp.)

Augstākās tiesas Biļetena 17.numurā par senatoru piemiņas pasākumiem dzimtajos novados; par Latvijas Senāta arhīva materiālu digitalizāciju; par senatora Rumpētera bibliotēkas dāvinājumu Augstākajai tiesai, par Baltijas valstu simtgades konferenci.

Par Latvijas Senāta iepriekšējām gadadienām