• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Senāta departamenti

Senāts ir kasācijas instance. Senāta sastāvā ir trīs departamenti – Civillietu departaments, Krimināllietu departaments un Administratīvo lietu departaments.

  • Senāta nosaukums kasācijas instancei bija Latvijas brīvvalsts pirmajā posmā 1918.–1940.gadā un kopš trīspakāpju tiesu sistēmas atjaunošanas 1992.gadā līdz 2013.gada 31.decembrim.  No 2014.gada kasācijas instance bija Augstākās tiesas trīs departamenti. Kopš 2018.gada 28.novembra augstākajai tiesu instancei ir atgriezts Senāta nosaukums.

Senāta tiesnešu jeb senatoru skaitu departamentos nosaka Tieslietu padome pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma. 

Senāta Administratīvo lietu departamentā šobrīd ir 13 senatori, Civillietu departamentā 14 senatori, Krimināllietu departamentā 8 senatori. 

Departamentu priekšsēdētājus uz pieciem gadiem ievēlē Augstākās tiesas plēnums.

Departamenta senatoru kopsapulce

Senāta departamenta senatoru kopsapulce ir koleģiāla institūcija, kam likumā “Par tiesu varu” noteiktas funkcijas tiesību normu piemērošanas vienveidības nodrošināšanā, kā arī departamenta senatoru sastāva veidošanā. Departamenta senatoru kopsapulce:

  • Apspriež aktuālus tiesību normu interpretācijas un piemērošanas jautājumus un savu viedokli formulē kā lēmumu, kuru publicē mājaslapā. Skatīt šeit

  • Sniedz atzinumu par Augstākās tiesas tiesneša amata kandidātu vai tiesnesi, kurš pretendē aizstāt Augstākās tiesas tiesnesi;

  • Izsaka priekšlikumu par senatora pārcelšanu uz citu departamentu.

 

Par Senāta departamentu kompetenci tiesvedības procesā skatīt šeit