• 75%
 • 100%
 • 125%
 • 155%

Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa

Viena no Augstākās tiesas pamatfunkcijām, kas noteikta likuma „Par tiesu varu” 28.6 panta 4.un 5. daļā, ir vienveidīgas tiesu prakses veidošana. Šī uzdevuma izpilde ir Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas darba mērķis.

Nodaļas funkcijas

 • Sadarbībā ar Augstākās tiesas tiesnešiem un pieaicinātiem speciālistiem apkopot un izpētīt tiesu praksi par aktuāliem tiesību jautājumiem;

 • Sagatavot apkopojumus un informatīvus materiālus ar secinājumiem un priekšlikumiem vienotas tiesu prakses veidošanā;

 • Atlasīt un sistematizēt Augstākās tiesas nolēmumus, kuros atrodamas vienveidīgai normu piemērošanai un vienotas tiesu prakses veidošanai noderīgas atziņas, kā arī nolēmumus, kas rada juridisku interesi;

 • Izstrādāt pētījumus par konkrētu problēmu risinājumiem Eiropas Savienības un starptautiskajās tiesībās, starptautisko tiesu judikatūrā vai citu valstu tiesībās un tiesu praksē;

 • Veicināt tiesnešu apmācību par veiktajiem tiesu prakses apkopojumiem.

Tāpat nodaļas uzdevums ir:

 • pirms publiskošanas anonimizēt departamentu nolēmumus;

 • pilnveidot un uzturēt Augstākās tiesas lasītavu;

 • Tiesas statistikas apkopošana un statistikas pārskatu veidošana.

Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa individuālas konsultācijas nesniedz.

Par nolēmumu pieejamību skatīt informāciju sadaļā par Augstāko tiesu/ informācija apmeklētājiem/ Informācijas izsniegšanas kārtība un Tiesvedība/ Senāta nolēmumu meklēšana

Nodaļas personāls

Nodaļas vadītāja Anita Zikmane

 • Nodaļas vadītāja kopš 2016.gada. Augstākajā tiesā strādā kopš 2013.gada: bijusi Augstākās tiesas priekšsēdētāja palīdze, vēlāk – padomniece Eiropas Savienības tiesību jautājumos. Pirms tam juriste Eiropas Savienības Tiesā, tiesneša palīdze Eiropas Kopienas Pirmās instances tiesā, Civiltiesību departamenta direktore un Eiropas Kopienu tiesas nodaļas vadītāja Tieslietu ministrijā.

Zinātniski analītiskais padomnieks Reinis Markvarts

 • Augstākajā tiesā strādā kopš 2016. gada. Pirms tam strādājis Kultūras ministrijā, Izglītības un zinātnes ministrijā, Latvijas Universitātē, žurnālā “Likums un tiesības”, Administratīvajā apgabaltiesā. 2013. gadā Latvijas Universitātē ieguvis tiesību zinātņu doktora grādu.

Zinātniski analītiskais padomnieks Kaspars Kukmilks

 • Augstākajā tiesā strādā kopš 2017.gada.

Zinātniski analītiskā padomniece Elīna Grigore-Bāra

 • Augstākajā tiesā strādā kopš 2022.gada. Līdztekus ieņem arī docenta akadēmisko amatu Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē. 2013.gadā ieguvusi tiesību zinātņu doktora grādu. 

Konsultante Kristīne Ivulāne

 • Augstākajā tiesā strādā kopš 2017.gada. Pirms tam strādājusi biedrībā “Latvijas Cilvēktiesību centrs”, Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijā un Valsts policijā.

Konsultante Evita Frīdentāle

 • Judikatūras un zinātniski analītiskajā nodaļā strādā kopš 2017.gada. No 1996.gada līdz 2017.gadam strādājusi Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātā.

Konsultante Annija Lazdiņa

 • Augstākajā tiesā strādā kopš 2019.gada: sākumā Kancelejā, bet kopš 2021.gada Judikatūras un zinātniski analītiskajā nodaļā.

Konsultante likumu piemērošanas jautājumos Zinaida Indrūna

 • Augstākajā tiesā strādā kopš 1996.gada. Sākumā par senatora palīdzi, pēc tam – Judikatūras nodaļā. Kopš 2004.gada piedalās Augstākās tiesas Civillietu departamenta spriedumu gadagrāmatu sagatavošanā un anotēšanā.

Juridisko tekstu redaktore Liena Henke

 • Augstākajā tiesā strādā kopš 2017.gada. Pirms tam strādājusi Latvijas Vēstneša portālā par korektori un redaktori, izdevumā „Latvijas Vēstnesis” par korektori un „Latvijas Vēstneša” Gadagrāmatu apgādā par korektori un redaktori.