• 75%
 • 100%
 • 125%
 • 155%

Administrācija

Augstākā tiesa ir neatkarīga valsts iestāde, un līdzekļus Augstākās tiesas darba nodrošināšanai piešķir tieši no valsts budžeta. Par šo līdzekļu izlietošanu tiesa sniedz atskaites Finanšu ministrijai, Valsts kasei un Valsts kontrolei.

Augstākās tiesas organizatoriskā un saimnieciskā darba vadību nodrošina Augstākās tiesas Administrācija. Tās funkcijas noteiktas likuma „Par tiesu varu” 50.1 pantā.

Administrācijas vadītājs

Administrācijas vadītāju pieņem darbā un atbrīvo no darba Augstākās tiesas priekšsēdētājs. 

Kopš 2008. gada Augstākās tiesas administrācijas vadītāja ir Sandra LAPIŅA.

Administrācijas funkcijas

 • Veikt finanšu vadību

 • Gādāt par materiāltehnisko nodrošinājumu

 • Kārtot lietvedību

 • Organizēt personālvadību un mācības

 • Nodrošināt saziņu ar sabiedrību

 • Veikt starptautisko sadarbību

Administrācijas struktūra

Administrācijas struktūrā ir četras nodaļas un Augstākās tiesas Kanceleja. 

Tiešā Administrācijas vadītāja vadībā strādā Administrācijas juriskonsults. 

Personāla nodaļa 

 • izstrādā un ievieš vienotu personālvadības politiku tiesā, nodrošina personāla tālākizglītību, veicina tiesas personāla motivāciju un lojalitāti, organizē personāla lietvedību un nodrošina darba vides iekšējo uzraudzību.

Nodaļas vadītāja Gunita AUZIŅA.

Komunikācijas nodaļa 

 • izstrādā un ievieš vienotu tiesas komunikācijas stratēģiju, nodrošina ārējo un iekšējo komunikāciju, organizē starptautisko sadarbību un uztur un attīsta vienotu tiesas korporatīvo stilu. Nodaļa arī uztur un pilnveido Augstākās tiesas muzeju.

Nodaļas vadītāja Rasma ZVEJNIECE.

Informācijas tehnoloģiju nodaļa 

 • izstrādā un ievieš tiesas informācijas tehnoloģiju un informācijas sistēmu attīstības plānu un nodrošina to uzturēšanu, attīsta tiesas informācijas sistēmu drošību, sniedz tehnisko atbalstu tiesas informācijas sistēmu lietotājiem.

Nodaļas vadītājs Pāvels VEĻECKIS.

Finanšu un saimniecības nodaļa 

 • nodrošina finanšu vadību un kontroli, izstrādā un ievieš grāmatvedības kārtošanas un organizēšanas sistēmu, organizē grāmatvedības uzskaiti, pārzina tiesas saimniecisko un tehnisko nodrošinājumu, organizē saimniecisko darbību atbilstoši piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

Nodaļas vadītājs Uldis ČUMA-ZVIRBULIS.

Kanceleja

organizē Augstākajā tiesā saņemto tiesu lietu un dokumentu apriti un nodrošina vienotu lietvedību tiesā. Kancelejas funkcijas:

 • Reģistrē tiesu lietas, pārbauda saņemtos dokumentus, sagatavo tiesu lietas izskatīšanai, izsūta paziņojumus, noformē un nosūta tiesu lietas pēc to izskatīšanas. 

 • Nodrošina tiesas sēžu protokolēšanu.

 • Seko tiesas sarakstes dokumentu izpildes termiņu ievērošanai. 

 • Savas kompetences ietvaros  sniedz atbildes uz iesniegumiem un pieprasījumiem.

 • Organizē un nodrošina vienotu apmeklētāju apkalpošanu, nodrošina vispārpieejamās informācijas un ierobežotas pieejamības informācijas izsniegšanu.

 • Kancelejā lietu dalībnieki var iepazīties ar lietu materiāliem, studenti mācību nolūkos – ar Augstākās tiesas nolēmumiem.

 • Veido Augstākās tiesas lietu nomenklatūru, nodrošina dokumentu uzskaiti un glabāšanu, un pastāvīgi glabājamo dokumentu nodošanu Latvijas Valsts arhīvā.

Kancelejas vadītāja Elīna MAJORE.

Augstākās tiesas budžets un personāls

Budžets

Atbilstoši likumam "Par valsts budžetu 2021.gadam" Augstākās tiesas budžets 2021.gadam ir 6 749 474 eiro (2020.gadā - 6 127 202 eiro).

Personāls

2021. gada sākumā Augstākajā tiesā strādāja 38 tiesneši un 112 darbinieki.

Atalgojums 2021.gadā

Informācija par piemaksām, prēmijām un naudas balvām