• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Tiesneši starpnacionālajās tiesās un organizācijās

Jautrīte BRIEDE – Latvijas ad hoc tiesnese Eiropas Cilvēktiesību tiesā

2016.gada 19.janvārī ar Ministru kabineta lēmumu apstiprināts Latvijas ad hoc tiesnešu saraksts, kurā ir iekļauti Artūrs Kučs, Daiga Rezevska, Jautrīte Briede un Ineta Ziemele.

Konvencijas dalībvalstīm jāiesniedz trīs līdz piecu ad hoc tiesnešu saraksts, no kura Eiropas Cilvēktiesību tiesas priekšsēdētājs var izvēlēties ad hoc tiesnesi konkrētas lietas izskatīšanai, ja no attiecīgās valsts ievēlētā tiesneša amats šīs lietas izskatīšanas laikā ir vakants, vai ievēlētais tiesnesis nevar piedalīties lietas izskatīšanā.

Zane PĒTERSONE – Eiropas tiesnešu asociācijas mediācijai valdes locekle

Latvijas pārstāve Eiropas tiesnešu asociācijas mediācijai (GEMME) ir Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnese Zane Pētersone. 2014. gada jūnijā Parīzē notikušajā asociācijas Ģenerālajā Asamblejā, ievēlot jaunu valdi, viņa tajā pārvēlēta atkārtoti.

Eiropas tiesnešu asociācijas mediācijai (Association of European Judges for Mediation/Groupement Europeen des Magistrats pour la Mediation (GEMME)) ir pēc Francijas tiesībām dibināta nevalstiska asociācija, kas apvieno Eiropas valstu tiesnešus, lai veicinātu mediācijas attīstību un piemērošanu.

Zane PĒTERSONE – Latvijas pārstāve Eiropas preču zīmju tiesnešu tīklā 

Latvijas pārstāve Eiropas preču zīmju tiesnešu tīklā (Circle of European Trademark Judges - CET-J) kopš 2017.gada ir Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnese Zane Pētersone.

CET-J ir tiesnešu tīkls, kas darbojas preču zīmju jomā. Tā sastāvā ir dalībnieki no 20 valstīm un divi Vispārējās tiesas pārstāvji. Tīkls ir dibināts 1996. gadā. Mērķis ir veikt viedokļu, risinājumu apmaiņu saistībā ar Eiropas Preču zīmju likumu un aktuāliem jautājumiem.

Aija BRANTA – Latvijas pārstāve Eiropas Padomes Tieslietu sistēmu efektivizācijas komisijā

Eiropas Padomes Tieslietu sistēmu efektivizācijas komisiju (The Council of Europes`s Commission for the Efficiency of Justice - CEPEJ) 2002.gadā izveidoja Eiropas Padomes Ministru komiteja. Kopš 2003.gada Latvijas pārstāve tajā ir Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta tiesnese Aija Branta.

Komisijas mērķis ir dalībvalstu tieslietu sistēmu efektivitātes un darbības uzlabošana un ar to saistīto Eiropas Padomes dokumentu izstrāde. Komisija sadarbībā ar nacionālo valstu institūcijām katru gadu sagatavo Eiropas tieslietu sistēmu novērtējuma ziņojumus.

Aija BRANTA – Latvijas pārstāve Eiropas Tiesnešu konsultatīvajā padomē

Eiropas tiesnešu konsultatīvā padome (Consultative Council of European Judges – CCJE) ir Eiropas Padomes padomdevēja institūcija tiesnešu neatkarības, objektivitātes un kompetences jautājumos. Padomes sastāvā ir tikai tiesneši. Aija Branta ir Latvijas pārstāve kopš 2006.gada.

CCJE izstrādā un sniedz viedokļus Eiropas Padomes Ministru Komitejai par jautājumiem, kas ir saistīti ar tiesnešu statusu un funkcijām.