• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Profesionālās organizācijas un tīkli

Eiropas profesionālie sadarbības tīkli/asociācijas

Eiropas valstu Augstāko tiesu priekšsēdētāju tīkls (Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union)

Eiropas Savienības valstu Valsts padomju un Augstāko administratīvo tiesu asociācija (ACA-Europe – Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union)

Eiropas Tieslietu padomju asociācija (ENCJ – European Network of Councils for the Judiciary)

Eiropas Juridiskās tālākizglītības tīkls (EJTN – European Judicial Training Network

Starptautiskās tiesnešu asociācijas

Eiropas tiesnešu asociācija mediācijai (GEMME – European Association of Judges for Mediation)

Latvijas pārstāve Zane Pētersone

Eiropas preču zīmju tiesnešu tīkls (CET-J – Circle of European Trademark Judges)

Latvijas pārstāve Zane Pētersone

Starptautiskā tiesnešu asociācija bēgļu tiesību jomā (International Association of Refugee Law Judges)

Starptautiskā tiesnešu un miertiesnešu asociācija jaunatnes un ģimenes tiesībās (International Association of Youth and Family Judges and Magistrates)

Eiropas tiesnešu forums vides jomā (European Forum of Judges for the Environment)

Latvijas pārstāve Lauma Paegļkalna

Eiropas tiesnešu apvienība komerctiesību jomā (European Union of Judges in Commercial Matters)

Starrptautiskā tiesnešu asociācija / Eiropas tiesnešu asociācija (International Association of Judges / European Association of Judges

Latvijas pārstāvis Juris Siliņš

Eiropas Administratīvo tiesnešu asociācija (Association of European Administrative Judges)

Latvijas pārstāve Lauma Paegļkalna

Eiropas darba tiesu tiesnešu asociācija (European Association of Labour Court Judges)

Starptautiskā tiesnešu asociācija nodokļu tiesībās (International Association of Tax Judges)

Eiropas tiesnešu asociācija konkurences tiesībās (Association of European Competition Law Judges)

Latvijas pārstāve Lauma Paegļkalna

Starptautiskā organizācija maksātnespējas jautājumos INSOL Europe (Judicial Wing INSOL Europe)

Eiropas tiesneši demokrātijai un brīvībām (MEDEL – Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés)

Eiropas Savienība un juridiskā informācija

Eiropas Savienības Tiesa (Court of Justice of the European Union)

Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem (EUR-Lex)

Eiropas e-tiesiskuma portāls – Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās (European Judicial Network in Civil and Commercial Matters)

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls krimināllietās (EJN – European Judicial Network in Criminal Matters)

Eiropas Tiesu sadarbības vienība (EUROJUST – European Union Agency for Criminal Justice Cooperation)

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA – Fundamental Rights Agency of the European Union)

Latvijas pārstāvji Mārtiņš Paparinskis un Dace Mita

Eiropas Komisijas Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāts (Directorate-General Justice of the European Commission)

Eiropas Padome

Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECHR – European Court of Human Rights)

Latvijas ad hoc tiesneši: Arturs Kučs, Daiga Rezevska, Jautrīte Briede, Ineta Ziemele

Eiropas Padome (Council of Europe)

Eiropas Padomes Tieslietu sistēmu efektivizācijas komisija (CEPEJ – European Commission for the Efficiency of Justice)

Latvijas pārstāve Aija Branta

Eiropas tiesnešu konsultatīvā padome (CCJE – Consultative Council of European Judges)

Latvijas pārstāve Aija Branta

Eiropas prokuroru konsultatīvā padome (CCPE Consultative Council of European Prosecutors)

Eiropas Komisija par demokrātiju caur likuma spēku (Venēcijas Komisija) (European Commission for Democracy through Law  – Venice Commission)

Latvijas pārstāve Ineta Ziemele

Eiropas programma tieslietu speciālistu izglītošanai cilvēktiesību jomā (HELP Human Rights Education for Legal Professionals)

Citas starptautiskas organizācijas/sadarbības un pētniecības centri

Eiropas Advokātu un juristu biedrību padome (CCBE – Council of Bars and Law Societies)

Eiropas Savienības Notāru padome (CNUE – Council of the Notariats of the European Union)

CEELI institūts, Centrālās un Austrumeiropas Augstāko tiesu priekšsēdētāju konference (CEELI institute, Conference of Chief Justices of Central & Eastern Europe)

Eiropas Tiesību akadēmija (ERA – Academy of European Law)

Eiropas Tiesību institūts (ELI – European Law Institute)

Starptautiskais tiesnešu un prokuroru tālākizglītības tīkls (IOJT – International Organization of Judicial Training)

Eiropas Valsts pārvaldes institūts (EIPA – European Institute of Public Administration)

Starptautiskā Tiesu administrāciju asociācija (IACA – International Association for Court Administration)

Cietušo atbalsta organizācija Eiropā (Victim Support Europe)

Eiropas Krimināltiesību akadēmiskais tīkls (ECLAN – European Criminal Law Academic Network)

Eiropas Civilprocesa platforma (Platform on European Civil Procedure)

OECD reģionālais konkurences tiesību centrs (OECD-GVH Regional Centre for Competition in Budapest (Hungary))