• 75%
 • 100%
 • 125%
 • 155%

Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants ES

Augstākā tiesa 2016. - 2017.gadā īsteno projektu „Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā”. Projektu finansē Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāts.

“Augstākajai tiesu instancei ir būtiska loma ikvienas valsts tiesu sistēmas attīstībā – tai jābūt paraugam, gan pieņemot taisnīgus, kvalitatīvus un juridiski vērtīgus nolēmumus, gan nodrošinot efektīvu, uz attīstību orientētu tiesas darba organizāciju,” 2016.gada 12.jūlijā, atklājot projekta darba grupas pirmo sanāksmi Rīgā, sacīja Augstākās tiesas Administrācijas vadītāja Sandra Lapiņa.

Projekta galvenie mērķi

 • Palielināt Augstākās tiesas administratīvo kapacitāti

 • Uzlabot darba organizāciju tiesā

 • Palielināt tiesas darba caurspīdīgumu

 • Vairot cilvēku uzticību tiesas darbam

 

Projekta laikā tiek analizēta Eiropas Savienības Augstāko tiesu darbība četrās jomās

 1. Augstāko tiesu zinātniski analītisko nodaļu darbība

 2. Vispārējā tiesas darba organizācija ar mērķi paātrināt lietu izskatīšanas terminus

 3. Komunikācija ar sabiedrību

 4. Tieslietu padomju darbība

Projekta aktivitātes

 • Eiropas Savienības valstu Augstāko tiesu aptauja un labās prakses apkopojums “Rokasgrāmatā Augstāko tiesu darba organizācijā”

 • Mācību vizītes – Augstākās tiesas darbiniekiem ir iespēja apmeklēt un iegūt jaunu pieredzi Lietuvas, Spānijas un Ungārijas Augstākajās tiesās, kā arī Eiropas Savienības Tiesā Luksemburgā

 • Starptautiska konference Rīgā 2017. gada 21.aprīlī, kurā tiks prezentēti un apspriesti projekta rezultāti

Projekta partneri

 • Projektu vada Latvijas Augstākā tiesa

 • Piedalās Lietuvas, Spānijas un Ungārijas Augstākās tiesas, Antverpenes (Beļģija) un Ļubļanas (Slovēnija) Universitātes

Projektā sagatavotie materiāli

Rokasgrāmata Augstāko tiesu organizācijā

Rokasgrāmatā Augstāko tiesu darba organizācijā (Best practice guide for managing Supreme Courts) apkopota 26 Eiropas Savienības valstu pieredze šādos jautājumos:

 1. Kā Augstākās tiesas var sekmēt tiesisko noteiktību, vienveidību un caurspīdīgumu?
 2. Kā uzlabot Augstāko tiesu administrēšanu, lai samazinātu lietu atlikumu un nodrošinātu efektīvu tiesību aizsardzību?
 3. Kā uzlabot Augstāko tiesu komunikāciju ar sabiedrību?
 4. Kāda ir Augstāko tiesu loma Tieslietu padomju darbā?

 

Vadlīnijas

 

Projekta noslēguma konference

Vairāk par projekta aktivitātēm:

Augstākajā tiesā notiek starptautiska projekta darba grupas pirmā sanāksme (13.07.2016.)

Projekta ietvaros dalās pieredzē par tiesu nolēmumu publicēšanu, datubāzēm un sadarbību ar augstskolām (27.10.2016.)

Dalās pieredzē par Augstāko tiesu lomu Tieslietu padomju darbā, sabiedrības izglītošanā un tiesu lietu termiņu samazināšanā (28.11.2016.)

Augstākās tiesas darbinieku piedalās diskusijās un gūst pieredzi Eiropas Savienības Tiesā (18.01.2017.)

Eiropas Savienības Tiesas prezidents atzinīgi novērtē nacionālo Augstāko tiesu sadarbību (25.01.2017.)

Augstākās tiesas pārstāvji piedalās pieredzes apmaiņā par tiesu zinātniski analītisko darbu un komunikāciju (24.02.2017.)

Notiks starptautiska konference par efektīvu tiesu darbu (20.04.2017.)

Atver rokasgrāmatu Augstāko tiesu darba organizācijā  (21.04.2017.)

Konferencē uzsver tiesu varas lomu mainīgajā Eiropā  (25.04.2017.)

Rīgā tiekas Baltijas valstu Augstāko tiesu priekšsēdētāji  (25.04.2017.)

Pieaug zinātniski analītiskā darba nozīme Augstākajās tiesās  (25.04.2017.)

Tiesiskās vides pilnveides komisijas priekšsēdētājs pauž viedokli par Tieslietu padomes darbību (25.04.2017.)

Sagatavotas vadlīnijas Augstāko tiesu administrēšanai (01.06.2017.)

 

Šis dokuments neatspoguļo Eiropas Komisijas viedokli. Tajā paustais viedoklis un interpretācijas atspoguļo tikai tās autoru uzskatus. Eiropas Komisija nenes nekādu atbildību par šīs informācijas tālāku izmantošanu.