• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Senatori

  • Augstākās tiesas senatori 2020.gada septembrī. 1.rindā no kreisās: Artūrs Freibergs, Vēsma Kakste, Jautrīte Briede, Veronika Krūmiņa, Aigars Strupišs, Anita Poļakova, Normunds Salenieks, Ināra Garda, Zane Pētersone; 2.rindā Andris Guļāns, Anda Briede, Sandra Kaija, Inese Laura Zemīte, Marika Senkāne, Inguna Radzeviča, Aija Branta, Rudīte Vīduša, Anita Kovaļevska, Ļubova Kušnire, Diāna Makarova, Līvija Slica, Valerijs Maksimovs; 3.rindā Pēteris Opincāns, Ivars Bičkovičs, Anita Čerņavska, Inta Lauka, Dzintra Balta, Ieva Višķere, Aivars Uminskis, Kaspars Balodis, Intars Bisters, Aivars Keišs

 

Augstākās tiesas pamatfunkciju – civillietu, krimināllietu un administratīvo lietu izskatīšanu  augstākajā instancē – nodrošina Senāta tiesneši - senatori.

Senatoru skaits

Senāta tiesnešu kopskaitu nosaka Saeima pēc Tieslietu padomes priekšlikuma, senatoru skaitu departamentos nosaka Tieslietu padome pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma.

Saeimas apstiprinātais tiesnešu skaits Augstākajā tiesā no 2021.gada 1.janvāra ir 38.

Senatora amata vecums

Par Augstākās tiesas senatoru var kļūt, sasniedzot 40 gadu vecumu. Maksimālais senatora pienākumu pildīšanas vecums ir 70 gadi.

Senatoru atlase

Senatora amata kandidātu atlase notiek atklātā pretendentu konkursā saskaņā ar Tieslietu padomes apstiprinātu kārtību.

Augstākās tiesas tiesneša amata kandidātu atlases mērķis ir nodrošināt, ka par Augstākās tiesas tiesnešiem kļūst labākie un pieredzējušākie Latvijas juristi, kuri ne vien atbilst tiesneša amata vispārējam standartam, bet arī ir snieguši nozīmīgu ieguldījumu jurisprudences attīstībā, kuriem ir profesionālā autoritāte juridiskajā sabiedrībā un kuri ar to spēs dot pienesumu kasācijas instances tiesas augsto standartu noturēšanai un attīstībai.

Uz Augstākās tiesas tiesneša amatu var pretendēt:

  • rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis vai apgabaltiesas tiesnesis, kuram ir vismaz 10 gadu kopējais darba stāžs tiesneša amatā vai maģistra vai doktora grāds;

  • persona, kurai ir ne mazāk kā 15 gadu kopējais darba stāžs augstskolas tieslietu specialitātes akadēmiskā personāla, zvērināta advokāta vai prokurora amatā.

Pirms atklāta konkursa rīkošanas iespēja pieteikties uz vakanci ir bijušajiem Satversmes tiesas, starptautiskas tiesas vai pārnacionālas tiesas tiesnešiem.

Augstākās tiesas senatoru amatā apstiprina Saeima bez pilnvaru termiņa ierobežojuma, zemākas instances tiesnesi amatā pārceļ Tieslietu padome.