• 75%
 • 100%
 • 125%
 • 155%

Priekšsēdētāja kompetence

Augstākās tiesas darbu vada priekšsēdētājs, kuru no iecelto tiesnešu vidus pēc plēnuma ierosinājuma apstiprina Saeima uz pieciem gadiem. Viena un tā pati persona var būt par Augstākās tiesas priekšsēdētāju ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas.

Likuma "Par tiesu varu" 50. un 50.1 pantā ir norādīta tiesas priekšsēdētāja kompetence, kas saistīta ar Augstākās tiesas darba organizēšanu:

 • Sasauc Augstākās tiesas plēnuma sēdes;

 • Ir tiesības piedalīties lietu izskatīšanā Senātā;

 • Sasauc un ar balsstiesībām piedalās Senāta departamentu priekšsēdētāju sēdēs, kurās izšķir tiesneša vai tiesas iesniegtu jautājumu par lietas pakļautību;

 • Sasauc departamenta senatoru kopsapulces aktuālu tiesību jautājumu apspriešanai;

 • Nosaka lietu izskatīšanas termiņu standartu un pārrauga lietu izskatīšanas faktiskos termiņus Senātā.

Kompetence jautājumos par Augstākās tiesas tiesnešu sastāvu:

 • Iesniedz Tieslietu padomei priekšlikumu par tiesnešu kopskaitu Senāta departamentos;

 • Izvirza Augstākās tiesas tiesneša kandidātus apstiprināšanai Saeimā un nosaka Senāta departamentu, kurā tiesnesis pildīs savus pienākumus;

 • Pēc attiecīgā Senāta departamenta senatoru kopsapulces priekšlikuma pārceļ senatoru uz citu departamentu;

 • Iesniedz Saeimai priekšlikumu par senatora atbrīvošanu no amata pēc paša vēlēšanās vai sakarā ar ievēlēšanu vai iecelšanu citā amatā, kā arī likumā noteiktajos gadījumos atstādina senatoru no amata;

 • Iesniedz Tieslietu padomei priekšlikumu par apgabaltiesas tiesnesi, kuram uzdot aizstāt Senāta tiesnesi vakances vai prombūtnes gadījumā. 

Likumā „Par tiesu varu” noteikta Augstākās tiesas priekšsēdētāja kompetence jautājumos, kas attiecas uz visu Latvijas tiesu sistēmu:

 • Vada Tieslietu padomi;

 • Nosaka judikatūras datubāzē iekļaujamās informācijas atlases un apstrādes kārtību;

 • Var iesniegt pieprasījumu Tiesnešu ētikas komisijai sniegt atzinumu par ētikas normu interpretāciju un pārkāpumiem;

 • Ar padomdevēja tiesībām var piedalīties Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sēdēs;

 • Var ierosināt Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijai veikt rajona (pilsētas) tiesas, apgabaltiesas vai Augstākās tiesas tiesneša profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanu.

 Augstākās tiesas priekšsēdētāja kompetence noteikta arī citos likumos:

 • Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā noteiktas Augstākās tiesas priekšsēdētāja tiesības ierosināt disciplinārlietu visos likumā noteiktajos gadījumos par visu tiesu tiesnešiem;

 • Augstākās tiesas priekšsēdētājs īsteno Prokuratūras likumā noteiktās pilnvaras, kas saistītas ar ģenerālprokurora atbrīvošanu vai atlaišanu no amata;

 • Saskaņā ar Advokatūras likumu, Tiesu izpildītāju likumu un Notariāta likumu pieņem advokātu, tiesu izpildītāju un notāru zvērestu, viņiem stājoties amatā;

 • Operatīvās darbības likumā noteikts, ka Augstākās tiesas priekšsēdētājs vai viņa īpaši pilnvarots Augstākās tiesas tiesnesis dod akceptu sevišķā veidā veicamajiem operatīvās darbības pasākumiem - korespondences kontrolei, informācijas iegūšanai no tehniskajiem līdzekļiem, nepublisku sarunu slepenai noklausīšanai un operatīvajai iekļūšanai.