• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Arhīvs: Plēnuma lēmumi 1990-2002

Tiesu sistēmai konceptuālos un organizatoriskos jautājumos

14.02.1990. Nr.1. Par tiesneša neatkarības principa savienojamību ar piederību politiskām partijām vai sabiedriski politiskām organizācijām

23.04.1990. Nr.4. Par likumdošanas iniciatīvas tiesību realizēšanu jautājumā par dažu kategoriju represēto Latvijas iedzīvotāju reabilitēšanu

11.03.1991. Nr.1. Par Latvijas Republikas tiesu neatkarību

11.03.1991. Par tiesājamo konvojēšanu un apsargāšanu Latvijas Republikas Augstākajā tiesā

04.11.1991. Nr.8. Par Latvijas PRS likumdošanas aktu un Latvijas PSR Augstākās tiesas Plēnuma lēmumu piemērošanu Latvijas Republikas tiesās

04.11.1991. Nr.9. Par PSRS Augstākās tiesas Plēnuma lēmumu juridisko spēku Latvijas Republikas tiesās

19.10.1992. Nr.7. Par dažu Latvijas Augstākās tiesas Plēnuma lēmumos doto izskaidrojumu turpmāku piemērošanu

15.03.1993. Nr.3. Par Tiesu pili

25.10.1993. Nr.10. Par dažu Latvijas Republikas Augstākās tiesas Plēnuma lēmumu civillietās atzīšanu par spēku zaudējušiem

31.10.1994. Nr.5. Par Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas nolikuma atzīšanu kā neatbilstošu likumam daļā par Latvijas Republikas Augstākās tiesas pārraudzību

29.05.1995. Par dažu Latvijas Republikas Augstākās tiesas Plēnuma lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušiem

03.10.1995. Nr.5.  Par Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta departamentu un tiesu palātu izveidošanu

19.09.1996. Nr.5. Par Latvijas Republikas Augstākās tiesas Plēnuma reglamenta apstiprināšanu

19.03.1999. Nr.3. Par Augstākās tiesas Plēnuma reglamenta apstiprināšanu

10.01.2000. Nr.1. Par Latvijas Republikas Augstākās tiesas kompetenci, piemērojot Prokuratūras likuma 41.3 pantu

11.03.2002. Nr.3. Par atsevišķu Augstākās tiesas plēnuma lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušiem

Tiesību un procesuālajos jautājumos

  • Līdz 2002.gada 3.decembra grozījumiem likumā "Par tiesu varu" plēnums bija tiesīgs lēmumu veidā pieņemt tiesām saistošus izskaidrojumus par likumu piemērošanu. Satversmes tiesa ar 2003.gada 4.februāra spriedumu atzina likuma "Par tiesu varu" 49.panta otro daļu (redakcijā, kas bija spēkā līdz 03.12.2002) par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam un 83.pantam

 

Civiltiesību un civilprocesa jautājumos

 

04.11.1991. Nr.7. Par tiesu praksi lietās par kaitējuma atlīdzināšanu veselības bojājuma gadījumā vai sakarā ar apgādnieka nāvi

25.02.1992. Nr.4. Par Latvijas Republikas Augstākās tiesas Plēnuma 1982.gada 28.jūnija lēmuma Nr.4 "Par tiesu praksi laulības šķiršanas lietās" 12.punkta redakcijas grozīšanu

28.12.1992. Nr.16. Par tiesu praksi lietās par atjaunošanu darbā

21.06.1993. Nr.6. Par tiesu praksi lietās par faktu konstatēšanu, kuriem ir juridiska nozīme

25.10.1993. Nr.9. Par tiesu praksi lietās par personas goda un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu

27.03.1995. Nr.1. Par likumu piemērošanu mantojuma lietās

29.05.1995. Nr.2. Par dzīvokļu strīdu izskatīšanas praksi tiesās

10.06.1996. Nr.3. Par likumu piemērošanu, izskatot lietas, kas izriet no ģimenes tiesiskajām attiecībām

22.12.1997. Nr.7. Par likumu piemērošanu, izšķirot strīdus par saistību izpildi

26.02.1999. Nr.1. Par Civillikuma 1635.panta piemērošanu, izskatot prasības par morālo kaitējumu

 

Krimināltiesību un kriminālprocesa jautājumos

 

11.03.1991. Nr.2. Par tiesu praksi, piemērojot likumus, kas nodrošina tiesības uz aizstāvību kriminālprocesā

10.06.1991. Nr.5. Par tiesu praksi privātapsūdzības lietās

24.02.1992. Nr.1. Par krimināllikumu piemērošanu lietās par tīšām slepkavībām

25.02.1992. Nr.3. Par piekritības izmaiņām krimināllietās par militārā dienesta noziegumiem

19.10.1992. Nr.6. Par tiesu praksi, piemērojot likumus, kas nosaka kriminālatbildību par dzimumnoziegumiem

01.03.1993. Nr.1. Par Krimināllikumu piemērošanu lietās par tīšu miesas bojājumu nodarīšanu

01.03.1993. Nr.2. Par kontrabandas apmēru noteikšanu, izskatot krimināllietas apsūdzībā pēc Latvijas Kriminālkodeksa 73.panta

21.06.1993. Nr.7. Par tiesu praksi kukuļošanas lietās

25.10.1993. Nr.8. Par Krimināllikuma piemērošanu, notiesājot nosacīti vai atliekot sprieduma izpildīšanu

28.02.1994. Nr.2. Par Krimināllikuma piemērošanu, nosakot sodu par vairākiem noziegumiem un pēc vairākiem spriedumiem

19.12.1994. Nr.7. Par likuma piemērošanu lietās par svešas mantas apdraudējumiem, izdarot zādzību vai laupīšanu

29.05.1995. Nr.3. Par tiesu praksi, piemērojot likumus par nepieciešamo aizstāvēšanos

02.06.1997. Nr.5. Par tiesu praksi krimināllietās par neatļautām darbībām ar ieročiem, munīciju, sprāgstvielām, aukstiem ieročiem un speciāliem līdzekļiem

22.12.1997. Nr.6. Par likumu piemērošanu krimināllietās par koku nelikumīgu (patvaļīgu) ciršanu, meža iznīcināšanu vai bojāšanu

23.07.1999. Nr.7. Par likuma atsevišķu normu piemērošanu krimināllietās sakarā ar Krimināllikuma spēkā stāšanos

14.12.2001. Nr.3. Likuma piemērošana krimināllietās par svešas mantas nolaupīšanu