• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Plēnums

Plēnums ir Augstākās tiesas tiesnešu kopsapulce, kuru sasauc Augstākās tiesas priekšsēdētājs pēc savas vai departamenta iniciatīvas. Plēnuma darba kārtību nosaka Augstākās tiesas priekšsēdētājs.

Plēnumā bez balss tiesībām var piedalīties Augstākās tiesas Goda tiesneši un apgabaltiesu tiesneši, kuri aizstāj Augstākās tiesas tiesnešus. Plēnuma darbā ir tiesības piedalīties un izteikt viedokli par izskatāmajiem jautājumiem Ģenerālprokuroram.

Tiesneši plēnumā piedalās, tērpušies mantijā un ar amata zīmi.

Plēnuma darbību un kompetenci nosaka likuma "Par tiesu varu" 49.pants un plēnuma reglaments.

Plēnuma kompetence

1. Izvirzīt apstiprināšanai Saeimā Augstākās tiesas priekšsēdētāja kandidatūru

  • 20.04.2020. Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatam izvirzīta Aigara Strupiša kandidatūra

2. Dot atzinumu, vai ir pamats Augstākās tiesas priekšsēdētāja atcelšanai vai ģenerālprokurora atlaišanai no amata

3. Ievēlēt Senāta departamentu priekšsēdētājus

  • Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja amatā 14.12.2017. ievēlēta Veronika Krūmiņa, Krimināllietu departamenta priekšsēdētāja Anita Poļakova 20.04.2020., Civillietu departamenta priekšsēdētājs Normunds Salenieks 11.09.2020.

4. Ievēlēt Centrālās vēlēšanu komisijas locekli no tiesnešu vidus

  • 08.04.2019.par Centrālās vēlēšanu komisijas locekli ievēlēta senatore Marika Senkāne

5. Izraudzīties divus Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātus no tiesnešu vidus

  • Kopš 2014.gada Satversmes tiesas tiesneša amatā ir plēnuma izvirzītais tiesnesis Aldis Laviņš, kopš 2017.gada – Jānis Neimanis

6. Ievēlēt vienu Tieslietu padomes locekli no Augstākās tiesas tiesnešu vidus

  • 11.09.2020. par Tieslietu padomes locekli ievēlēta Dzintra Balta

7. Ievēlēt sešus Disciplinārtiesas locekļus un no viņu vidus apstiprināt Disciplinārtiesas priekšsēdētāju 

  • 10.09.2018. par Disciplinārtiesas priekšsēdētāju apstiprināta Ināra Garda

8. Analizēt un dot vērtējumu Augstākās tiesas gada darba rezultātiem, finanšu un saimnieciskā darba pārskatam

9. Apspriest aktuālus tiesību normu interpretācijas jautājumus 

10. Kā tiesnešu pašpārvaldes institūcijai apspriest jebkuru Augstākās tiesas un tiesu sistēmas aktuālu jautājumu

Lēmumu pieņemšana

Plēnums ir tiesīgs izlemt izskatāmos jautājumus, ja tajā piedalās vairāk nekā 2/3 daļas no likumā noteiktajā kārtībā apstiprināto un zvērestu nodevušo Augstākās tiesas tiesnešu kopskaita.

Plēnums pieņem lēmumus balsojot. Balsot var "par", "pret" vai „atturas”.

Balsošana notiek atklāti, ja plēnums nenolemj citādi. Ievēlot amatpersonas, dodot atzinumu par Augstākās tiesas priekšsēdētāja atcelšanu vai ģenerālprokurora atlaišanu no amata, balsošana notiek aizklāti.

Plēnuma lēmumu pieņem ar klātesošo balsu vairākumu, bet lēmumu par Augstākās tiesas priekšsēdētāja atcelšanu vai ģenerālprokurora atlaišanu no amata - ja par to nobalsojušas 2/3 no Augstākās tiesas tiesnešu kopskaita.

Informācijas pieejamība

Plēnuma sēdes ir atklātas. Plēnuma sēdi vai tās daļu var pasludināt par slēgtu. Plēnuma sēdes, kurās tiek apspriests jautājums par Augstākās tiesas priekšsēdētāja atcelšanu vai ģenerālprokurora atlaišanu no amata, ir slēgtas.

Atklātā Plēnuma sēdē pieņemts lēmums un slēgtā sēdē pieņemta lēmuma rezolutīvā daļa ir vispārpieejama informācija un tiek publicēta Augstākās tiesas mājaslapā.

Plēnuma sekretārs

Plēnums no tiesnešu vidus uz trīs gadiem ievēl plēnuma sekretāru, kas izstrādā plēnuma darba kārtības un lēmumu projektus, apkopo plēnumā izteiktos priekšlikumus, skaita balsis atklātā balsojumā un gatavo plēnuma protokolu.

  • 21.07.2018. par plēnuma sekretāri ievēlēta senatore Marika Senkāne