• 75%
 • 100%
 • 125%
 • 155%

Komerctiesības Baltijas tiesību telpā – Augusta Lēbera 150.jubilejai veltīta konference

Konferences norises laiks, vieta

2015.gada 11.septembris Latvijas Universitātes Konferenču zāle

Mērķis

Apzinoties Latvijas tiesiskās sistēmas bagāto mantojumu, kas var kalpot par iedvesmu jaunām idejām, konference veltīta Latvijas Senāta senatora, viena no Latvijas tiesību sistēmas un civiltiesību pamatlicējiem Augusta Lēbera 150.jubilejai. 

Atskatoties uz vācbaltu jurista, tiesību zinātņu doktora Augusta Lēbera (1865–1948) devumu Latvijas tiesiskajā sistēmā kopumā, aktualizēta profesoram īpaši tuvā tēma – tirdzniecības tiesības, kas tagad vairāk zināmas kā komerctiesības.

Konferences rīkotāji

Augstākā tiesa sadarbībā ar Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti un žurnālu „Jurista Vārds”. 

Konferences rīkotāju loks norāda uz Augusta Lēbera daudzpusīgo darbību Latvijas juridiskajā telpā. Viņš bija viens no tiem juristiem, kas stāvēja pie Latvijas Republikas tiesību sistēmas šūpuļa, bija augstākās tiesu instances Latvijas Senāta senators no 1918. līdz 1938.gadam. Līdztekus tiesneša darbam bija Latvijas Universitātes Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes izveidotājs un pirmais pagaidu dekāns, profesors tirdzniecības tiesībās. Augusts Lēbers piedalījās Civillikuma, Vekseļu likuma un citu normatīvu izstrādē. Daudzpusīga bija arī viņa sabiedriskā darbība un devums juridiskās literatūras laukā.

Ņemot vērā, ka Augusts Lēbers Latvijas tiesiskās sistēmas attīstību allaž redzēja plašākā – Baltijas kontekstā – un aktīvi piedalījās Baltijas valstu tiesību unifikācijas projektos, konferencē aicināti piedalīties arī Igaunijas un Lietuvas Augstāko tiesu tiesneši.

Konferences programma

ATKLĀŠANAS UZRUNAS

 • Dr.iur. Kristīne STRADA-ROZENBERGA, profesore, LU Juridiskās fakultātes tālākizglītības un profesionālās pilnveides centra direktore
 • Ivars BIČKOVIČS, Augstākās tiesas priekšsēdētājs

 

BALTIJAS VALSTU KOMERCTIESĪBU AKTUALITĀTES

Moderatore Edīte VERNUŠA, Augstākās tiesas Civillietu departamenta priekšsēdētāja

Dalībnieku lēmumu atzīšana par spēkā neesošiem: teorija un tiesu prakse (prezentācija

 • Aigars STRUPIŠS, Latvijas Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnesis

Lietuvas Augstākās tiesas prakse līgumu tiesību jomā (prezentācija)

 • Dr.iur. Gediminas SAGATYS, Lietuvas Augstākās tiesas Civildepartamenta tiesnesis

Konvencijas par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu (CMR) un Igaunijas tiesību aktu mijiedarbība Igaunijas Augstākās tiesas judikatūrā (prezentācija)

 • Jaana LINTS, Igaunijas Augstākās tiesas Civillietu palātas padomniece

Nemateriālais kaitējums juridiskai personai (prezentācija)

 • Dr.iur. Zane PĒTERSONE, Latvijas Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnese

 

LĒBERA DZIMTA LATVIJAS TIESISKAJĀ SISTĒMĀ

Moderators Dr.iur. Jānis PLEPS, LU Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedras vadītājs, Valsts prezidenta konstitucionālo tiesību padomnieks

Augusta Lēbera darbs Latvijas Universitātē

 • Dr.iur. Edvīns DANOVSKIS, LU Juridiskās fakultātes Valststiesību katedras lektors

Vācbaltiešu devums jaundibinātās Latvijas valsts juridiskajā kultūrā (prezentācija)

 • Dina GAILĪTE, žurnāla „Jurista Vārds” galvenā redaktore

Baltijas tiesību telpa

 • Dr.iur. Jānis LAZDIŅŠ, LU Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedras profesors

Dītriha Andreja Lēbera līdzdalība Latvijas tiesiskās sistēmas atjaunošanā (prezentācija)

 • Signe TERIHOVA, Tiesu namu aģentūras Tiesiskās informācijas un izdevējdarbības daļas juriste

Konferences materiāli

Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.11, 2015.gada oktobris (51. - 83.lpp.)

Publikācijas