• 75%
 • 100%
 • 125%
 • 155%

Augstākās tiesas judikatūra un tās loma tiesiskās domas attīstībā Latvijā

Augstākās tiesas Senāta un Tiesu palātu 15 gadu darbībai veltīta starptautiska konference

Konferences norises vieta un laiks

2010.gada 15.oktobris, Latvijas Universitātes Lielā aula

Konferences rīkotāji

Augstākā tiesa sadarbībā ar Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti

Informatīvais atbalsts: žurnāls „Jurista Vārds”

Konferences programma

ATKLĀŠANAS UZRUNAS

APSVEIKUMI

PIRMĀ DAĻA

Vada Ivars BIČKOVIČS, Augstākās tiesas priekšsēdētājs

Nacionālo Augstāko tiesu loma Eiropas tiesību sistēmā

 • Irmgarde GRISA (Irmgard Griss), Hon Prof. Dr.iur., Austrijas Augstākās tiesas priekšsēdētāja, ES Augstāko tiesu priekšsēdētāju asociācijas prezidente

Tiesu vara – valsts neatkarības pamatakmens mainīgajā Eiropā

 • Marts RASKS (Märt Rask), Igaunijas Augstākās tiesas priekšsēdētājs

Augstākās tiesas loma Lietuvas tiesu prakses attīstībā

 • Gintars KRIŽEVIČS (Gintaras Kryževičius), Lietuvas Augstākās tiesas priekšsēdētājs

 

OTRĀ DAĻA

Vada Veronika KRŪMIŅA, Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja

Latvijas Senāta izaicinājumi mūsdienām

 • Jānis PLEPS, M.iur., Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorants

Judikatūra kā tiesību avots: izpratne un pielietošana

 • Daiga REZEVSKA, Dr.iur., Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes asociētā profesore

Latvijas tiesu judikatūras apkopošanas aktuālie jautājumi

 • Māris VAINOVSKIS, M.iur., Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorants

Judikatūra – pamati, problēmas, piemērošana

 • Egils LEVITS, Dr.iur.h.c., Eiropas Savienības tiesas tiesnesis:

 

TREŠĀ DAĻA

Vada Zigmants GENCS, Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs

Tiesību aizskāruma kompensācijas princips Eiropas cilvēktiesību konvencijā un Latvijā

 • Ineta ZIEMELE, Ph.D., Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnese

Eiropas Savienības Vispārējās tiesas judikatūras pārskats valsts atbalsta un konkurences lietās

 • Ingrīda LABUCKA, Eiropas Savienības Vispārējās tiesas tiesnese

Īpašuma aizsardzības un mantiskās apgrozības stabilitātes kolīziju risinājumi

 • Kalvis TORGĀNS, Dr.hab.iur., LR Augstākās tiesas senators, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesors

 

CETURTĀ DAĻA

Vada Pāvels GRUZIŅŠ, Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs

Tiesu prakse lietu tiesību jomā

 • Jānis ROZENFELDS, Dr.iur., zv.advokāts, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesors, Civiltiesisko zinātņu katedras vadītājs 

Vienveidīgas krimināltiesību normu izpratnes nodrošināšanas iespējas un tiesu loma tajā

 • Valentija LIHOLAJA, Dr.iur., Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesore, Krimināltiesisko zinātņu katedras vadītāja

Judikatūras ietekme uz administratīvo tiesību attīstību Latvijā

 • Jautrīte BRIEDE, Dr.iur., LR Augstākās tiesas senatore, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes asociētā profesore

Latvijas tiesību zinātnieku atziņas Augstākās tiesas nolēmumos

 • Kristīne STRADA-ROZENBERGA, Dr.iur., Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesore, dekāne

Konferences materiāli

Augstākās Tiesas Biļetens, Nr.1

Publikācijas

 • Gatis Litvins. Kas ir judikatūra un kāda ir tās nozīme. Jurista Vārds, 19.10.2010
 • Danute Tomsone. Juristiem liela interese par AT Senāta un tiesu palātu 15. gadadienai veltīto konferenci. Leta, 15.10.2010
 • Danute Tomsone. Akcentē nepieciešamību ciešāk sadarboties Eiropas tiesām. Leta, 15.10.2010
 • Danute Tomsone. No 25 000 AT Senātā 15 gados izskatītajām lietām judikatūrai izmantoti 20% spriedumu. Leta, 15.10.2010
 • Danute Tomsone. Igaunijas un Lietuvas augstāko tiesu vadītāji akcentē jaunus izaicinājumus tiesību jomā Eiropā. Leta, 15.10.2010
 • Danute Tomsone. Konferencē aicina izvērtēt nepieciešamību obligāti publicēt tiesu spriedumus. Leta, 15.10.2010
 • Danute Tomsone. LU profesore: Slepkavība bieži tiek kvalificēta kā smaga miesas bojājuma tīša nodarīšana. Leta, 15.10.2010