• 75%
 • 100%
 • 125%
 • 155%

Tēmas studentu darbiem 2021/2022

Augstākās tiesas piedāvājums tiesību zinātņu maģistrantūras un doktorantūras studentiem

Aktuālās tēmas studentu darbiem 2021/2022

Augstākā tiesa ir sagatavojusi piedāvājumu iespējamām tēmām, kuru pētniecībā interesantu pienesumu dotu arī Senāta nolēmumos paustās atziņas. Vairumā gadījumu juridiski vērtīgi nolēmumi jau publiskoti Augstākās tiesas tīmekļvietnes judikatūras nolēmumu arhīva sadaļā. Ņemot vērā lietu pakļautības noteikumus, vienai tēmai var būt aktuāli arī divu departamentu nolēmumi. Vēršam uzmanību, ka pārsvarā izvēlētas tādas tēmas, kuros būtiskas atziņas meklējamas arī Eiropas Savienības Tiesas vai Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumos.

Aktualitātes tiesvedībā un Senātā

 1. Kasācijas tiesvedība un process kasācijas instancē (atsevišķi administratīvi procesuālā, civilprocesuālā un kriminālprocesuālā tiesvedība)
 2. Senāta vēsture

Krimināltiesības un kriminālprocess

 1. Tiesību uz taisnīgu tiesu nodrošināšana, izvēloties lietas iztiesāšanas veidu – mutvārdu vai rakstveida procesā
 2. Jautājuma par iespējamu tiesību uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā pārkāpumu izvērtējums
 3.  Kriminālprocesa likuma 140.panta „Procesuālās darbības veikšana, izmantojot tehniskos līdzekļus” piemērošanas iespaids uz procesa dalībnieku tiesībām
 4. Nosacītas notiesāšanas piemērošanas nosacījumu izvērtēšana
 5. Noteiktā laika periodā veiktu vairāku nodarījumu, kas paredzēti vienā un tajā pašā Krimināllikuma Sevišķās daļas normā, kvalifikācija 

Civiltiesības un civilprocess

 1. Maksātnespējas likumā noteikto mērķu samērojamība
 2. Negodprātīga tiesību izmantošana civilprocesā
 3. Atzīšanas prasības civilprocesā
 4. Par Civilprocesa likuma 5. panta sestajā daļā noteikto pienākumu
 5. Tiesas izdevumu piespriešanas aktualitātes
 6. Parādnieka pienākumi fiziskās personas maksātnespējas procesā
 7. Privātās dzīves aizsardzība un tiesības uz vārda brīvību

Administratīvās tiesības

 1. Pašvaldības kompetence azartspēļu organizēšanā
 2. Tiesības uz informāciju un atbildi pēc būtības
 3. Būvniecības tiesību un teritorijas plānošanas jautājumi
 4. Tiešo un netiešo pierādījumu izmantošana nodokļu sistēmas ļaunprātīgas izmantošanas vērtēšanā

 

Ieguvumi, izvēloties Augstākās tiesas ieteiktu tēmu:

 • Augstākā tiesa iespēju robežās nodrošinās atbalstu pētniecības darbam
 • Veiksmīga rezultāta gadījumā – iespēja par šo tēmu uzstāties Augstākās tiesas konferencēs un publicēt materiālu “Augstākās Tiesas Biļetenā” 

Nosacījumi, izvēloties Augstākās tiesas ieteiktu tēmu:

 • Jāiesniedz Augstākajai tiesai iesniegums (personīgi; pa pastu vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu) par nepieciešamo palīdzību. Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1511; e-pasts: at@at.gov.lv 
 • Iesniegumam jāpievieno apliecinājums no darba vadītāja, ka darba izstrādei nepieciešami materiāli no Augstākās tiesas
 • Darbā jānorāda atsauce uz Augstākās tiesas materiālu izmantošanu
 • Pabeigto darbu elektroniski lūgums nodot arī Augstākajai tiesai

Iesniegums jāiesniedz Augstākajā tiesā, pievienojot apliecinājumu no darba vadītāja, ka studiju darba izstrāde paredzēta par vienu no piedāvātajām tēmām un ka tam nepieciešami Augstākās tiesas nolēmumi. Kā arī lūdzam norādīt savu kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pastu).

Pieteikuma veidlapa pieejama šeit

 • Papildu informācija: Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa - 67020315, e-pasts anita.zikmane@at.gov.lv