• 75%
 • 100%
 • 125%
 • 155%

Drošības nauda

Drošības naudas konts

Saņēmējs: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Reģistrācijas Nr. 90000068892
Banka: Valsts kase, kods TRELLV22
Konta numurs: LV83 TREL 8280 0100 0000 0
Klasifikācijas kods: F22010010

Maksājumā norāda datus personas vai lietas identificēšanai: lietas numuru (ja zināms), kā arī fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu; juridiskai personai – nosaukumu vai reģistrācijas numuru. Ja maksājums tiek veikts citas personas labā, norādāma attiecīgo personu identificējoša informācija. 

Drošības nauda civillietās

Iesniedzot Civillietu departamentā kasācijas sūdzību

(Civilprocesa likuma 458. pants)

300 euro

Iesniedzot Civillietu departamentā pieteikumu par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem

(Civilprocesa likuma 478.panta septītā daļa)

300 euro

Iesniedzot Civillietu departamentā blakus sūdzību par apgabaltiesas lēmumu vai rajona tiesas lēmumu lietā par kapitālsabiedrību dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmuma atzīšanu par spēkā neesošu 

(Civilprocesa likuma 441. panta pirmā daļa, 444.1 panta pirmā daļa, 449.panta otrā, trešā daļa, 641.panta pirmā daļa, 250.39 panta pirmā daļa)

70 euro

Drošības nauda administratīvajās lietās

Iesniedzot Administratīvo lietu departamentā kasācijas sūdzību vai pretsūdzību

(Administratīvā procesa likuma 124.panta ceturtā daļa)

70 euro

Iesniedzot Administratīvo lietu departamentā blakus sūdzību

(Administratīvā procesa likuma 124.panta trešā, piektā un sestā daļa)

15 euro

Iesniedzot Administratīvo lietu departamentā lūgumu par pagaidu aizsardzību

(Administratīvā procesa likuma 124.panta trešā, piektā un sestā daļa)

15 euro

Iesniedzot Administratīvo lietu departamentā pieteikumu par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem

(Administratīvā procesa likuma 124.panta trešā, piektā un sestā daļa)

15 euro

Atbrīvošana no drošības naudas

Civillietās drošības nauda nav jāmaksā personām, kuras saskaņā ar likumu ir atbrīvotas no valsts nodevas samaksas. Tiesa, ievērojot fiziskas personas mantisko stāvokli, var pilnīgi vai daļēji atbrīvot personu no drošības naudas samaksas. 

Administratīvajās lietās drošības nauda nav jāmaksā:

 • personām, kuras ar likumu ir atbrīvotas no valsts nodevas samaksas;
 • iesniedzot blakus sūdzību par tiesas (tiesneša) lēmumu atteikt atbrīvot personu no valsts nodevas samaksas;
 • iesniedzot pieteikumu par pievienošanos kasācijas sūdzībai.

Tiesa pēc fiziskās personas lūguma, ievērojot tās mantisko stāvokli, var pilnīgi vai daļēji atbrīvot no drošības naudas samaksas. Pieņemot lēmumu, senators ņem vērā, vai šīs personas citus iesniegtos pieteikumus, sūdzības un lūgumus administratīvajai tiesai pēdējo triju gadu laikā vairākkārt atteikts pieņemt, izskatīt, tie atstāti bez izskatīšanas vai noraidīti. 

Drošības naudas atmaksa

Civillietās drošības naudu atmaksā:

 • ja Civillietu departaments pārsūdzēto tiesas spriedumu pilnīgi vai daļēji atceļ vai groza;
 • ja kasācijas sūdzību atsauc līdz departamenta rīcības sēdei.

Par pieteikumu par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem iemaksāto drošības naudu atmaksā:

 • ja apstrīdētais nolēmums tiek pilnīgi vai daļēji atcelts;
 • ja pieteikums tiek atsaukts līdz tā izskatīšanai;
 • ja tiesa atsaka pieņemt pieteikumu tādēļ, ka tam nav pievienots dokuments, kas apliecina pārstāvja pilnvarojumu, vai drošības nauda nav samaksāta likumā noteiktā kārtībā un apjomā.

Par blakus sūdzību iemaksāto drošības naudu atmaksā:

 • ja pārsūdzēto lēmumu pilnīgi vai daļēji atceļ vai groza.

Ja Civillietu departaments nolēmumā ir atzinis, ka iemaksātā drošības nauda ir atmaksājama, un tā ir iemaksāta Augstākās tiesas depozītkontā, lietas dalībniekam jāvēršas Augstākajā tiesā ar iesniegumu par drošības naudas atmaksu.

Administratīvajās lietās drošības naudu atmaksā pilnībā:

 • ja Administratīvo lietu departaments pilnībā vai daļā apmierina iesniegto lūgumu par pagaidu aizsardzību vai sūdzību (pārsūdzēto tiesas nolēmumu pilnībā vai daļā atceļ vai groza) vai konstatē jaunatklātus apstākļus un nodod lietu vai tās daļu jaunai izskatīšanai;
 • ja kasācijas vai blakus sūdzību, lūgumu par pagaidu aizsardzību vai pieteikumu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem atsaka pieņemt (vai atstāj bez izskatīšanas), jo to iesniegusi persona, kurai tiesa noteikusi tādu rīcībspējas ierobežojumu, kas neļauj tai patstāvīgi īstenot administratīvi procesuālās tiesības un pienākumus;
 • ja blakus sūdzība tiek uzskatīta par neiesniegtu, atteikts ierosināt kasācijas tiesvedību vai izbeigta blakus sūdzības vai kasācijas tiesvedība tādēļ, ka sūdzība iesniegta par nepārsūdzamu nolēmumu, ņemot vērā nolēmumā norādītu kļūdainu pārsūdzības kārtību;
 • ja tiek izbeigta tiesvedība lietā, jo beidzies tiesiskais strīds (Administratīvā procesa likuma 282.panta 7.punkts).

Drošības naudu atmaksā pilnībā atbildētājam vai trešajai personai, ja pieteicējs atsakās no pieteikuma.

Pusi no drošības naudas atmaksā:

 •  ja sūdzību, lūgumu par pagaidu aizsardzību vai pieteikumu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem atsauc, iekams nav pabeigta to izskatīšana pēc būtības.

Bez senatora lēmuma uz personas iesnieguma pamata drošības naudu (arī valsts nodevu) atmaksā, ja tā samaksāta par darbībām, par kurām tā nav jāmaksā, vai samaksāta lielāka drošības nauda nekā nosaka likums.

Ja Administratīvo lietu departaments nolēmumā ir atzinis, ka iemaksātā drošības nauda ir atmaksājama, un tā ir iemaksāta Augstākās tiesas depozītkontā, lietas dalībniekam jāvēršas Augstākajā tiesā ar iesniegumu par drošības naudas atmaksu.