• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Senāta Kriminālā kasācijas departamenta materiāli

Latvijas Senāta Kriminālā kasācijas departamenta spriedumu tēžu pilnīgs kopojums ar likumu un priekšmetu alfabētiskiem rādītājiem

Sastādījis Senāta virssekretārs Fridrichs Kamradziuss (Autora izdevumi)

1919.g. – 1928.g. 31.decembris

1928.g. 31.decembris – 1930.g. 15.marts

1930.g. 15.marts – 1931.g. 15.septembris

1931.g. 15.septembris – 1935.g. 15.septembris (nav likumu un priekšmetu alfabētiskā rādītāja)

 

Atziņas no Senāta kasācijas departamenta 1937.g.–1940.g. nolēmumiem

Senāta Spriedumu biroja materiāli Latvijas Valsts Vēstures arhīva digitalizēto dokumentu kopā

Tēzes Kriminālprocesa likuma un 1864.gada Civillikuma normu secībā

Tēzes Kriminālā departamenta spriedumiem 1937.–1940.g.

Kriminālā kasācijas departamenta spriedumi 1940.g. janvāris

 

Kriminālprocesa likumi pēc 1926.gada izdevuma: ar vēlākiem pārgrozījumiem un papildinājumiem, izsludināti līdz 1934.gada 15.februārim, un Senāta paskaidrojumiem, kas doti laikmetā no 1919.gada līdz 1934.gada 15.februārim

Sastādījis un izdevis Fridrichs Kamradziuss. Rīga, 1934, 250 lpp.

 

Latvijas krimināltiesību kongresi

Pirmais Latvijas krimināltiesību kongress, Rīgā, 1937.g. 2.IV‑4.IV, 265 lpp.

Otrais Latvijas krimināltiesību kongress, Rīgā, 1940.g. 28.IV‑30.IV, 400 lpp.

 

Paskaidrojumi pie Senāta virssekretāra Fridricha Kamradziusa tēžu krājumiem

  • Četros tēžu krājumu izdevumos likumu pantu, spriedumu un lēmumu taisīšanas laika hronoloģiskā kārtībā sakopotas tēzes jautājumos, kādi laikā no 1919.g. līdz 1935.g. 15.septembrim bijuši Senāta Kriminālā kasācijas departamenta izlemšanā, kā arī pievienoti likumu un priekšmetu alfabētiski rādītāji (izņemot pēdējo krājumu).
  • Lai tēzes būtu saprotamas, tās pievestas kopā ar izlemtā jautājuma konkrētiem apstākļiem. Paskaidroto likumu panti iespiesti trekniem burtiem katras tēzes sākumā. Salīdzinājumam pie katra Kriminālprocesa likuma (1926.g.), Tiesu iekārtas likuma (1924.g.) un Civilprocesa nolikuma (1923.g.) panta, izņemot jaunievestos, tēzes sākumā iekavās norādīts uz atbilstošo pantu šo likumu 1914.g. izdevumā. Tēžu tekstā, turpretim, šo likumu panti pievesti pēc numerācijas, kāda tiem ierādīta augšminētos jaunākos viņu izdevumos, kaut arī tēzēs pievestie vecākie spriedumi un lēmumi taisīti pirms likumu grāmatu iznākšanas. Tēzes beigās iekavās atzīmēts sprieduma resp. lēmuma taisīšanas laiks un Senāta lietas numurs.
  • Visiem krājumiem ir caurvijoša tēžu numerācija ar attiecīgo skaitli virs katras tēzes (kopumā 3158).
  • Ērtībai tēzes, kuras zīmējas uz vairākiem likumu pantiem, ievietotas atkārtoti attiecīgo pantu sagrupējumos, bet dažas no šādām tēzēm ievietotas tikai vienā paskaidroto likumu pantu grupā, tādā gadījumā par citiem tādā tēzē minētiem pantiem ir norādīts alfabētiskos rādītājos.