• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

60.nodaļa. Spriedumu un lēmumu nodošana izpildei (632.-639.pants)

20.05.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-207/2016

Tiesa pirms sprieduma stāšanās likumīgā spēkā, proti, nosakot sodu, nav tiesīga izlemt jautājumu par piespriestā naudas soda samaksas atlikšanu.

Lejupielādēt

18.06.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-357/2009

Kriminālprocesa likuma 638.pants „Sprieduma izpildes atlikšana” ietverts Kriminālprocesa likuma 60.nodaļā „Spriedumu un lēmumu nodošana izpildei”. No minētā un Kriminālprocesa likuma 634.panta pirmās daļas izriet, ka jautājumu par sprieduma izpildes atlikšanu izlemj pirmās instances tiesa pēc tam, kad spriedums stājies likumīgā spēkā.

Lejupielādēt