• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

59.nodaļa. Process par noziedzīgi iegūtu mantu (626.-631.pants)

19.02.2009. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-2/2009

1. Kriminālprocesa likuma 628. un 629. pantā ir uzskaitīts sevišķajā procesā par noziedzīgi iegūtu mantu iesaistīto personu loks, viņu tiesības un pienākumi. Kriminālprocesa likumā tā pašreizējā redakcijā nav detalizēti reglamentēts šo personu procesuālais statuss. Tā noskaidrošana saistīta ar Kriminālprocesa likuma interpretāciju, tiesu praksi, tiesību teoriju. 2. Aizstāvis sevišķajā procesā par noziedzīgi iegūtu mantu var būt gadījumos, kad kriminālprocesā persona, kurai ir jāpiedalās sevišķajā procesā, ir ieguvusi aizdomās turētā vai apsūdzētā procesuālo statusu. Tas izriet no Kriminālprocesa likuma 628. panta.

Lejupielādēt

06.03.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-93/2008

Lejupielādēt