• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

56. nodaļa. Kriminālprocess lietās par mirušā reabilitāciju (610.-616.pants)

03.11.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-427/2016

Izskatot krimināllietu Kriminālprocesa likuma 615.panta kārtībā, tiesai ir jāizlemj jautājums par mirušo personu, proti, vai noticis noziedzīgs nodarījums un vai šo nodarījumu izdarījusi persona, par kuru notiek process. Jautājums par citas personas vainīgumu vai nevainīgumu ir izlemjams kriminālprocesa turpinājumā pēc tam, kad tiesa ir atzinusi, ka mirušais nav izdarījis noziedzīgu nodarījumu, bet to izdarījusi cita persona. Kriminālprocesa stadijā, kad tiek izlemts jautājums par mirušās personas reabilitāciju, nevar tikt izlemts arī jautājums par to, vai cita persona rīkojusies apstākļos, kas izslēdz kriminālatbildību, jo tas, vai cita persona tiks saukta pie kriminālatbildības, izlemjams atbilstoši Kriminālprocesa likuma 615.panta ceturtās daļas nosacījumiem, kur noteikts, ka krimināllietu nosūta prokuratūrai kriminālprocesa turpināšanai.

Lejupielādēt