• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

44.nodaļa. Tiesas sēdes gaitas fiksēšana (482.-485.pants)

27.11.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-371/2019

Kriminālprocesa likums neparedz tiesas sēdes gaitas fiksēšanu tikai protokolā vai tikai skaņu ierakstā. Arī tad, ja tiesas sēdē tiek veikts skaņu ieraksts, tiesas sēdes gaita tiek fiksēta protokolā, taču atbilstoši Kriminālprocesa likuma 484.pantam atšķiras tiesas sēdes protokolā fiksējamās informācijas apjoms apstākļos, kad netiek veikts tiesas sēdes audioieraksts. Ja pēc tiesas sēdes tiek konstatēts, ka tehnisku iemeslu dēļ skaņu ieraksts nav veikts vai tas ir bojāts, proti, nevar dzirdēt tiesas sēdes gaitu, tas ir pielīdzināms gadījumam, kad tiesas sēdes skaņu ieraksts nav veikts. Šādā gadījumā par tiesas sēdi sagatavojams tiesas sēdes protokols, atspoguļojot tajā visu tiesas sēdes gaitu, tajā skaitā, apsūdzētā, cietušā, liecinieka, ekspertu, kriminālprocesā aizskartā mantas īpašnieka, kura mantai uzlikts arests, liecības un citu procesā iesaistīto personu paskaidrojumus, tiesas debašu runas, replikas, apsūdzētā pēdējo vārdu.

Lejupielādēt

12.03.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-94/2019

Konstatējot trūkumus vai nepilnības tiesas sēdes gaitas fiksēšanā, tiesas nolēmums atceļams gadījumos, ja trūkums vai nepilnība liedz procesā iesaistītajām personām realizēt tiesības uz taisnīgu tiesu, tiesības uz aizstāvību.

Lejupielādēt

16.05.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-302/2014

Kriminālprocesa likums neparedz papildu tiesas sēdes protokola izgatavošanu, konstatējot kļūdas un nepilnības esošajā tiesas sēdes protokolā.

Lejupielādēt

27.02.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-71/2013

Kriminālprocesa likuma normas nenosaka tiesai pienākumu izsniegt tiesas sēdes protokola kopijas. Tas nozīmē, ka arī gadījumā, ja tiesas sēdes protokola kopijas ir izsniegtas apsūdzētajam, tad to rakstveida tulkojums nav jānodrošina.

Lejupielādēt

30.04.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-22/2013

Ievērojot to, ka apsūdzētajam, kurš atrodas apcietinājumā, realizēt savas tiesības iepazīties ar tiesas sēdes protokolu un iesniegt piezīmes par to Kriminālprocesa likuma 484.panta astotajā daļā norādītajā triju dienu termiņā var būt apgrūtinoši vai pat neiespējami, apelācijas instances tiesas tiesnesis, interpretējot minēto tiesību normu, pamatoti atzinis, ka šādai personai norādītajā termiņā ir jāiesniedz lūgums par iepazīšanos ar tiesas sēdes protokolu vai protokola kopijas nosūtīšanu, bet piezīmes par tiesas sēdes protokolu jāiesniedz triju darba dienu laikā pēc iepazīšanās ar to vai protokola kopijas saņemšanas.

Lejupielādēt

12.10.2010. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-504/2010

Ja tiesas sēdes protokolā norādīts cits noziedzīgs nodarījums nekā apsūdzībā un nekā tiesas spriedumā, tad ir konstatējama sprieduma neatbilstība tiesas sēdes protokolam. Kriminālprocesa likuma 484.panta otrās daļas 3.punkta nosacījumu pārkāpums saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 575.panta trešo daļu var tikt atzīts par šā likuma būtisku pārkāpumu, kas novedis pie nelikumīga nolēmuma.

Lejupielādēt