• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

29.nodaļa. Procesuālie izdevumi un to atlīdzināšana (367.-368.pants)

06.05.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-349/2021

Ja apsūdzētais nav lūdzis valsts nodrošinātā aizstāvja uzaicināšanu un tiesas sēdē atteicies no tiesas uzaicinātā aizstāvja, kā arī nav konstatējami Kriminālprocesa likuma 83.panta trešajā daļā paredzētie gadījumi, kad iztiesāšanas laikā aizstāvja piedalīšanās ir obligāta, procesuālie izdevumi, kas saistīti ar advokāta piedalīšanos kriminālprocesā pēc norīkojuma, no apsūdzētā nav piedzenami.

Lejupielādēt

24.03.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-215/2021

Procesuālie izdevumi, ieskaitot izdevumus, kas saistīti ar ārvalsts izdotas personas pārņemšanu, sākotnēji tiek segti no valsts līdzekļiem, bet, tiesai pieņemot nolēmumu, piedzenami no notiesātās personas valsts labā.

Lejupielādēt

20.05.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-406/2020

Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 368.panta ceturtajai daļai procesuālos izdevumus sedz no valsts līdzekļiem, ja persona, no kuras tie piedzenami, ir maznodrošināta vai trūcīga. Šīs normas mērķis ir atbrīvot no procesuālajiem izdevumiem, tostarp no samaksas par aizstāvja palīdzību personas, kuru mantiskais stāvoklis izslēdz iespēju segt izdevumus par aizstāvja palīdzību no saviem līdzekļiem, tādējādi nodrošinot aizstāvja pieejamību neatkarīgi no personas mantiskā stāvokļa.

Lejupielādēt

2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[H]/2019

Procesuālos izdevumus – samaksu par tulka darbu – sedz no valsts līdzekļiem. Piedzenot no apsūdzētā samaksu par tulka darbu, tiek pieļauts Kriminālprocesa likuma 368.panta piektās daļas, kurā noteikts izņēmums no vispārējā principa par procesuālo izdevumu piedziņu no notiesātajiem, pārkāpums.

Lejupielādēt

11.09.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-255/2018

Apsūdzētā ar invaliditāti ievietošana apcietinājumā pati par sevi nerada cilvēktiesību pārkāpumu, ja vien netiek konstatēts, ka, atrodoties apcietinājumā, apsūdzētais tiek pakļauts tādām ciešanām, kas sasniedz necilvēcīgas un pazemojošas izturēšanās slieksni.

Lejupielādēt

01.03.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-50/2018

Lejupielādēt

29.05.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-280/2015

Tiesai jāvērtē apsūdzētā lūgums par viņa atbrīvošanu no procesuālo izdevumu samaksas saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 368.panta ceturto daļu, proti, vai šo procesuālo izdevumu piedziņa būtiski neietekmēs to personu mantisko stāvokli, kuras atrodas viņa apgādībā.

Lejupielādēt

10.12.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-458/2013

Tiesas sēžu organizēšanas izdevumu, tostarp tiesas pavēstu piegādāšanas un izsniegšanas izdevumu, piedziņa no procesā iesaistītās personas, tostarp no apsūdzētā, kriminālprocesā iespējama tikai tajā gadījumā, ja šī persona nav ieradusies uz tiesas sēdi bez attaisnojoša iemesla un tiesas sēde tādēļ atlikta. Ievērojot to, ka likumdevējs konkrēti norādījis, kādā gadījumā procesuālie izdevumi, kas saistīti ar tiesas pavēstu piegādāšanu un izsniegšanu, var tikt piedzīti no procesā iesaistītajām personām, atzīstams, ka pārējos gadījumos šie izdevumi sedzami no valsts līdzekļiem.

Lejupielādēt

13.09.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-413/2013

Tulkojot Kriminālprocesa likuma 368.pantu, tiesa var lemt par personas atbrīvošanu no procesuālo izdevumu pilnīgas vai daļējas piedziņas tikai tad, ja šādu lūgumu izteicis apsūdzētais.

Lejupielādēt

24.09.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-345/2013

Tiesai, piedzenot izdevumus par juridiskās palīdzības sniegšanu un pārstāvību lietā, savā nolēmumā ir motivēti jāpamato, ar ko tiek apstiprināti šie izdevumi, kā arī argumentēti jāizvērtē iebildumi, kas izteikti pret izdevumu piedziņas pamatotību.

Lejupielādēt

15.03.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-77/2012

Izdevumus par advokāta darba samaksu var piedzīt tad, ja advokāts sniedzis tiesā juridisko palīdzību.

Lejupielādēt

29.08.2011. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-296/2011

Procesuālie izdevumi norādīti Kriminālprocesa likuma 367.panta pirmajā daļā, taču to uzskaitījums nav izsmeļošs. Savukārt no minētā panta otrās daļas izriet, ka procesuālo izdevumu kopīgā iezīme ir tā, ka tie tiek segti no valsts līdzekļiem Ministru kabineta noteiktajā apmērā un kārtībā. Cietušā izdevumi par advokāta sniegto juridisko palīdzību kriminālprocesā no valsts līdzekļiem netiek segti, tādēļ tie nav atzīstami par procesuālajiem izdevumiem.

Lejupielādēt