• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

1.nodaļa. Kriminālprocesa pamatnoteikumi (1.-5.pants)

2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[O]/2021

Pierādījumu pieļaujamības izvērtēšana jāveic atbilstoši tai kriminālprocesa tiesību normai, kura bija spēkā procesuālās darbības izdarīšanas brīdī. Ja attiecīgā kriminālprocesa tiesību norma tiek grozīta, procesuālā darbība, kas veikta iepriekš, nezaudē savu spēku.

Lejupielādēt

21.06.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-99/2016

Interpretējot nacionālos tiesību aktus, kuros ietvertas Eiropas Savienības tiesību normas, ir jāņem vērā Eiropas Savienības Tiesas judikatūra.

Lejupielādēt

17.05.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-296/2006

Nepiedzenot no notiesātās personas visu kaitējuma apmēru uzreiz, bet sadalot tā atmaksu ikmēneša daļās, tiesa ir pārkāpusi Kriminālprocesa likuma 1.pantā ietverto krimināltiesisko attiecību taisnīga noregulējuma principu, kā arī Kriminālprocesa likuma 22.pantā ietverto principu par cietušā tiesībām uz kompensāciju par radīto kaitējumu.

Lejupielādēt

27.01.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-32/2006

Lejupielādēt