• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

18.nodaļa. Procesuālie termiņi (312.-317.pants)

08.09.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-509/2016

Tiesas nolēmuma noraksta nosūtīšana pēc procesā iesaistītās personas lūguma uz tās elektroniskā pasta adresi nemaina tā pieejamības dienu un neietekmē kasācijas sūdzības iesniegšanas sākuma vai beigu termiņu.

Lejupielādēt

21.05.2013. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-344/2013

Apelācijas instances tiesas tiesnesi pamatoti norādījis, ka nokavētā procesuālā termiņa atjaunošana ir izņēmuma gadījums, kad pastāv vērā ņemami īpaši apstākļi, kas procesā iesaistītajām personām lieguši izmantot tiesības veikt procesuālās darbības likumā noteiktajos termiņos. Iemeslam, kas attaisno nokavējumu, ir jābūt tādam, kas objektīvi ir liedzis personai jebkuru iespēju izpildīt attiecīgo procesuālo darbību un tādam, kas nav bijis atkarīgs no šīs personas gribas.

Lejupielādēt

04.04.2013. Senāta Krimināllietu departamenta senatora lēmums lietā Nr. SKK-176/2013

Atteikums atjaunot kasācijas sūdzības iesniegšanas termiņu, konstatējot, ka tās iesniegšanas iemesli nav atzīstami par attaisnojošiem, nav atzīstams par apsūdzētā tiesību uz aizstāvību pārkāpumu. Tiesas pieņemtā nolēmuma pārsūdzēšana ir apsūdzētā tiesības, un tiesību realizējošā termiņa pārkāpums liedz iespēju šīs tiesības izmantot.

Lejupielādēt