• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

30.10.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-59/2020

Krimināllikuma 5.panta otrā daļa noteic atpakaļejošu spēku vienīgi labvēlīgākam likumam. Par labvēlīgāku likumu nav uzskatāma iepriekšējā stāvokļa precizēšana. Tikai tad, ja tiesa konstatē, ka radīts jauns tiesiskais stāvoklis, tai jāveic likumu salīdzināšana. Konstatējot, ka neviena no likuma redakcijām nav labvēlīgāka, piemērojama nodarījuma izdarīšanas laikā spēkā esošā likuma norma. Tiesai nav tiesību izvēlēties labvēlīgāko normu no katra salīdzināmā likuma, tai jāizvēlas tikai viens labvēlīgākais likums. Ņemot vērā, ka likums grozīts vairākkārt, piemērojams vislabvēlīgākais likums, pat, ja tas vairs nav spēkā. Kurš ir labvēlīgākais likums, nosakāms attiecībā uz katru nodarījumu izdarījušo personu atsevišķi.

Lejupielādēt

2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[B]/2018

Nosakot sodu par noziedzīgiem nodarījumiem, kuri izdarīti pirmstiesas kriminālprocesā precīzi nenoskaidrotā laikā, tiesa piemēro personai, kurai ir tiesības uz aizstāvību, labvēlīgāko materiālo tiesību normu.

Lejupielādēt

14.12.2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-558/2017

Krimināllikuma atsevišķos pantos ietvertie jēdzieni – „labprātīgi paziņo”, „aktīvi veicina” - ir vērtējami jēdzieni. To vērtēšanu veic procesa virzītājs, kas izlemj jautājumu par personas atbrīvošanu no kriminālatbildības. Tiesas kompetencē ietilpst ziņu, ko sniegušas šīs personas un kas nostiprinātas procesuālos dokumentos, izvērtēšana, proti, pierādījumu attiecināmības, pieļaujamības un ticamības izvērtēšana.

Lejupielādēt

2017. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[C]/2017

Atzīstot personu par vainīgu arī pēc tām noziedzīgā nodarījuma pazīmēm, kas nebija iekļautas konkrētajā Krimināllikuma pantā noziedzīga nodarījuma izdarīšanas laikā, tiek pārkāptas Krimināllikuma 5. panta trešās daļas prasības. Šādu papildu pazīmju iekļaušana noziedzīga nodarījuma aprakstā ir vērtējama kā nelabvēlīga apsūdzētajam.

Lejupielādēt

19.08.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-336/2016

Nosakot papildsodu — policijas kontroli — par 2015.gada 12.janvārī izdarītu Krimināllikuma 253.panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, tiesa apsūdzētajam ir noteikusi tādu sodu, kāds nebija paredzēts noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas laikā. Grozījumi Krimināllikuma 253.pantā daļā par papildsoda — policijas kontroles — aizstāšanu ar papildsodu — probācijas uzraudzību — stājās spēkā 2015.gada 1.janvārī.

Lejupielādēt

28.01.2014. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-65/2014

Ja maksimālais soda apmērs vai laiks par attiecīgo noziedzīgo nodarījumu no 2013.gada 1.aprīļa ir paredzēts bargāks, tiesai nav pamata to piemērot, jo tādējādi tiek pārkāpti Krimināllikuma 5.panta trešās daļas nosacījumi.

Lejupielādēt

18.01.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-7/2006

Lejupielādēt

05.07.2005. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-363/2005

Lejupielādēt

06.06.2000. Krimināllietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKK-183/2000

Lejupielādēt