• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

XV nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi pret personas brīvību, godu un cieņu

18.02.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-96/2021

Lejupielādēt

31.03.2021. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-51/2021

Lejupielādēt

10.03.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-33/2015

Krimināllikuma 152.pants ir noziedzīgs nodarījums ar formālu sastāvu un uzskatāms par pabeigtu ar brīdi, kad personai faktiski atņemta brīvība, tāpēc Krimināllikuma 152.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva esamība vai neesamība nav saistāma ar nelikumīgas brīvības atņemšanas ilgumu.

Lejupielādēt

16.12.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-640/2008

Tiesas nolēmumā nav jānorāda necenzētie lamu vārdi, taču ir nepieciešams, lai tiesa būtu noskaidrojusi, ar kādiem vārdiem ir pazemota cietušā cieņa un aizskarts viņa gods, un vai šie vārdi atzīstami par necenzētiem. Pretējā gadījumā apsūdzība ir tikai formāla un tāda, kas liedz apsūdzētajam tiesības uz aizstāvību, kas paredzēta Kriminālprocesa likuma 20.panta pirmajā daļā.

Lejupielādēt

25.09.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-270/2007

1. Krimināllikuma 158.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu var izdarīt tikai ar tiešu nodomu, jo tam ir formāls noziedzīga nodarījuma sastāvs. 2. Par to, ka ar kādu konkrētu publikāciju avīzē tiek aizskarts citas personas gods un celta šai personai neslava, krimināltiesiski var būt atbildīgs tikai šīs publikācijas autors.

Lejupielādēt

09.02.2007. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-4/2007

Krimināllikuma 154.1 panta 2.daļā ir paredzēta atbildība par cilvēku tirdzniecību, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās. Tomēr, gadījumos, kad grupas dalībnieki ne tikai vienojušies par šāda nozieguma izdarīšanu, bet ir Krimināllikuma 21.pantā paredzētās organizētas grupas pazīmes, noziedzīgais nodarījums kvalificējams kā izdarīts organizētā grupā – pēc Krimināllikuma 154.1 panta 3.daļas.

Lejupielādēt

16.08.2005. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-445/2005

Tiesājamā pamatoti attaisnota pēc Krimināllikuma 158.panta, jo par pierādītām atzītās darbībās nav šī noziedzīgā nodarījuma sastāva.

Lejupielādēt