• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Hronoloģiskā secībā

09.03.2022. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-495/2022 Kļūda tiesas nolēmuma nosaukumā kā pārrakstīšanās kļūda

Lejupielādēt

02.03.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-280/2022 Prasījuma par patērētās dabasgāzes apmaksas apmēru palielināšana, iekams nav uzsākta lietas izskatīšana pēc būtības; Dabasgāzes lietotāja atbildību kvalificējošie apstākļi

Lejupielādēt

28.02.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-296/2022 Uz viena laulātā vārda laulības laikā reģistrēta nekustamā īpašuma statuss situācijā, ja pirms laulības noslēgšanas par šī īpašuma iegādi noslēgts nomaksas pirkuma līgums un līdzēji vienojušies, ka īpašuma tiesība pāriet pircējam, kad galīgi samaksāta pirkuma maksa, un tās atlikušās daļas samaksu veicis otrs laulātais; Neesot attiecīgam prasījumam par zemesgrāmatā uz katra laulātā vārda nostiprināta īpašuma tiesisko statusu, tiesas atzinums, kura ir katra laulātā atsevišķā manta, uzskatāms par prasījuma robežu pārkāpumu (Civilprocesa likuma 192. un 426. pants)

Lejupielādēt

22.02.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-27/2022 Trešās personas tiesības atprasīt nekustamā īpašuma pirkuma maksu, ko tā pārdevējam samaksājusi pircēja vietā

Lejupielādēt

03.02.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-53/2022 Civillikuma 1075. panta piemērošana, dalot komplicētu kopīpašumu

Lejupielādēt

31.01.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-14/2022 Pretenzijas par zaudējumu atlīdzināšanu izskatīšanas kārtība atbilstoši Nolīgumam par starptautisko dzelzceļa kravu satiksmi

Lejupielādēt

31.01.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-133/2022 Nelikumīgi patērētās dabasgāzes daudzuma aprēķināšanas metodes; Kompensācijas par dabasgāzes lietošanas noteikumu pārkāpumiem apmēra noteikšana

Lejupielādēt

28.01.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-40/2022 Atsavinātāja atbildība par lietas attiesājumu

Lejupielādēt

27.01.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-15/2022 Tiesas pienākums apturēt tiesvedību darba devēja prasības lietā par darba līguma izbeigšanu, ja darba ņēmējs apstrīdējis darba devēja uz cita pamata viņam vēlāk izdoto uzteikumu

Lejupielādēt

27.01.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-175/2022 Pušu līdztiesības un sacīkstes principa pārkāpums, tiesai nolēmumu pamatojot ar ex officio izvēlētu argumentu

Lejupielādēt

20.01.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-52/2022 Komandējuma dienas naudas nozīme, pārbaudot, vai ir ievērotas prasības par minimālās algas likmes izmaksu nosūtītam darbiniekam; Nolīgtās darba algas izmaksas pārbaude, ja starp pusēm pastāv strīds, vai komandējuma nauda bija darba samaksas daļa

Lejupielādēt

20.01.2022. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-281/2022 Drošības naudas samaksu apliecinoša dokumenta neiesniegšana

Lejupielādēt

18.01.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-20/2022 Noilguma pārtraukums tiesvedības laikā; Noilguma tecējuma sākums prasībām, kurām nolikts sevišķs iesākuma termiņš

Lejupielādēt

06.01.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-148/2022 Ārsta atzinuma novērtēšana, pārbaudot darba devēja uzteikumu, kas pamatots ar darbinieka nespēju veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ

Lejupielādēt

2022. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-[A]/2022 Sprieduma izpildes stadijā pušu tiesībām jābūt taisnīgi līdzsvarotām

Lejupielādēt

2022. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-[B]/2022 Prasības atstāšana bez izskatīšanas, ja mirusi viena no pusēm lietā; Tiesvedības turpināšana pret mirušās puses mantojuma masu

Lejupielādēt