• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

VIDES TIESĪBAS

19.10.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1488/2020 Mikrolieguma buferzonas noteikšanas pārbaude administratīvajā tiesā

Lejupielādēt

29.09.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1399/2020 Vides tiesību aizskārums vai apdraudējums kā izšķirošais kritērijs, lemjot par pieteikuma, kas iesniegts vides aizsardzības nolūkā, pieļaujamību

Lejupielādēt

28.05.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1043/2020 Valsts vides dienesta un valsts vides inspektoru kompetence atkritumu apsaimniekošanas jomā

Lejupielādēt

28.04.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-964/2020 Valsts vides dienesta lēmuma par operatora konstatēšanu tiesiskā daba

Lejupielādēt

29.09.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-631/2020 Atbildīgā persona par prettiesiski novietotu atkritumu nodošanu apsaimniekotājam

Lejupielādēt

10.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-317/2020 Ekonomisko apsvērumu iekļaušana ietekmes uz vidi novērtējumā un šādas rīcības robežas

Lejupielādēt

10.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-317/2020 Pieteikums vides interesēs; Dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica trases posmu izvietojuma apstrīdēšana

Lejupielādēt

14.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-243/2020 Jēdziena „teritorija” interpretācija Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr. 559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” nolikums” 8.1.apakšpunktā izpratnē

Lejupielādēt

14.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-243/2020 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta īstenošana; Valsts rīcības brīvība, izlemjot kāda veida projektiem piešķirt klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļus; Aizsargājamas tiesiskās paļāvības elements – iestādes izteikums, kas var radīt pamatotu paļāvību

Lejupielādēt

30.04.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-232/2020 Koku bīstamības pazīmes kā priekšnosacījums koku izciršanai dzelzceļa ekspluatācijas aizsargjoslā bez pašvaldības atļaujas

Lejupielādēt

09.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-153/2020 Mikrolieguma izveidošanas procedūra un pienākums sabalansēt iesaistīto pušu intereses

Lejupielādēt

27.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-118/2020 Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.panta 7.punktā ietvertā aizlieguma sadalīt paredzēto darbību saturs

Lejupielādēt

28.04.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-91/2020 Pašvaldības tiesības noteikt īpašas vides aizsardzības prasības ostu teritorijās

Lejupielādēt

28.04.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-91/2020 Piesārņojuma darbību pieļaujamības regulējums un pašvaldības tiesības savā teritorijas plānojumā iekļaut aizliegumu veikt noteiktas piesārņošanas darbības

Lejupielādēt

15.05.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-67/2020 Operatora iekārtu darbības jaudas summēšanas princips

Lejupielādēt

15.05.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-67/2020 Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas izsniegšana

Lejupielādēt