• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Tiesības uz pensijām un pabalstiem

30.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-300/2020 Laika, kurā persona ir bijusi nodarbināta kā pašnodarbinātais un pati veikusi par sevi sociālās apdrošināšanas iemaksas, ieskaitīšana izdienas stāžā

Lejupielādēt

30.09.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-224/2020 Dienesta PSRS Bruņotajos spēkos iekļaušana vecuma pensijas apdrošināšanas stāžā

Lejupielādēt

27.08.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-215/2020 Ārsta noteiktā ārstēšanas režīma pārkāpuma ietekme uz slimības pabalsta izmaksāšanu

Lejupielādēt

27.08.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-215/2020 Periods, par kuru ārstniecības iestādes ārsts var izsniegt darbnespējas lapu

Lejupielādēt

26.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-110/2020 Tiesību uz izdienas pensiju rašanās brīdis un piemērojamais regulējums; Personas izdienas stāža noteikšana un tiesības uz militārpersonu izdienas pensiju

Lejupielādēt

27.08.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-106/2020 Personas tiesības uz invaliditātes pensiju, ja tā ir strādājusi laikā, kad tiesiskais regulējums neparedzēja personu ar I vai II grupas invaliditāti sociālu apdrošināšanu invaliditātes riskam

Lejupielādēt

10.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-55/2020 Slimības pabalsta piešķiršana valdes loceklim bez noteiktas atlīdzības

Lejupielādēt