• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

RĪCĪBA AR VALSTS UN PAŠVALDĪBU MANTU

12.11.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1640/2019 Pašvaldības lēmuma par nekustamā īpašuma nodošanas bezatlīdzības lietošanā izbeigšanu izvērtējums

Lejupielādēt

17.12.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1/2019 Vērā ņemamie apstākļi un ierobežojumi, izbeidzot kopīpašumu

Lejupielādēt

17.12.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1/2019 Subjektīvās tiesības iesniegt pieteikumu vides aizsardzības jautājumā

Lejupielādēt

17.12.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1/2019 Krasta kāpās vai pludmalē esoša pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma atsavināšanas ierobežojumi

Lejupielādēt