• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Zemes un citu objektu privatizācija (atsavināšana)

13.02.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-154/2019 Valsts meža zemes un zemes krasta kāpu aizsargjoslā privatizācijas ierobežojumi

Lejupielādēt

13.02.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-56/2019 Pašvaldības lēmums par personai piešķirto zemes lietošanas tiesību izbeigšanu

Lejupielādēt