• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Vispārīgie jautājumi

03.04.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-935/2020 Tiesiskās aizsardzības procesa laikā aprēķināto nodokļu nomaksas nokavējuma naudu apstrīdēšana

Lejupielādēt

29.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-386/2020 Lēmuma par adreses iekļaušanu riska adrešu sarakstā tiesiskās sekas un pārbaude administratīvajā tiesā

Lejupielādēt

17.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-201/2020 Novērtējamie apstākļi, lemjot par nodokļa maksātāja tiesībām iesniegt jaunus pierādījumus tiesvedības laikā

Lejupielādēt

13.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-158/2020 Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 23.panta otrajā daļā ietverto vārdu „ir pārkāpti” interpretācija

Lejupielādēt

20.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-156/2020 Tiesiskā daba termiņam, kurā nodokļu maksātājs var pieprasīt pārmaksāto nodokļu atmaksu

Lejupielādēt

18.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-80/2020 Nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības apturēšana, ja tas nav sniedzis Valsts ieņēmumu dienestam pieprasīto informāciju

Lejupielādēt

08.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-78/2020 Mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja deklarācijas precizējumu pieļaujamība

Lejupielādēt

04.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-64/2020 un senatores Līvijas Slicas atsevišķās domas Pušu brīvība izvēlēties līguma veidu kādu noteiktu darbu (uzdevumu) veikšanai un valsts tiesības pārbaudīt, vai faktiski nav nodibinātas darba tiesiskās attiecības

Lejupielādēt

30.09.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-58/2020 Samērīguma principa ievērošana, nosakot sankcijas par nodokļa maksātāja pārkāpumiem

Lejupielādēt

30.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-53/2020 Samazinātas nodokļu soda naudas piemērošana

Lejupielādēt

27.05.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-40/2020 Par komercsabiedrības saimniecisko darbību apturēšanu atbildīgās personas iekļaušana riska personu sarakstā

Lejupielādēt

10.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-23/2020 Pierādīšanas priekšmets lietās par darba ņēmēja ienākumu apmēru, ja Valsts ieņēmumu dienests ir precizējis darba ņēmēja ienākumus

Lejupielādēt